EU-institutioner

Som en av EU:s decentraliserade byråer är EU-Osha ett självständigt EU-organ som upprätthåller nära förbindelser, både formella och informella, med EU:s institutioner och många av EU:s organ och byråer. Sambandskontoret i Bryssel spelar en viktig roll för att upprätthålla dessa förbindelser.

EU-Osha ger information till EU:s institutioner samt till medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och dem som är verksamma på arbetsmiljöområdet. Institutionerna hör till de främsta användarna av byråns produkter och tjänster.  Formella förbindelser innebär följande:

  1. EU-Osha spelar en viktig roll för att genomföra EU:s arbetsmiljöpolitik, särskilt dess strategiska arbetsmiljöram.
  2. I EU-Oshas styrelse finns företrädare för Europeiska kommissionen och en observatör som utsetts av Europaparlamentet.
  3. Bidraget till EU-Oshas budget fastställs genom EU:s allmänna budgetförfarande.
  4. Det finns olika mekanismer för ansvarsskyldighet som säkerställer att EU-Osha avger fullständiga rapporter om sin verksamhet till institutionerna.

Det finns också informella förbindelser:

  1. EU-Osha inbjuder företrädare för institutionerna till att delta i olika projekt och nätverk. Kommissionens tjänstemän deltar regelbundet i rådgivnings- och styrkommittéer för EU-Oshas projekt. Talare eller deltagare från kommissionen, Europaparlamentet eller andra EU-organ bjuds in till EU-Oshas konferenser.
  2. EU-Osha samarbetar med institutioner om projekt och evenemang och arbetar tillsammans med rådet med program för ordförandeskapet samt ger stöd till evenemang under ordförandeskapet, bland annat genom att tillhandahålla sakkunskap, talare och moderatorer. Gemensamma evenemang anordnas också tillsammans med Europaparlamentet.
  3. EU-Osha deltar i EU-institutionernas kommittéer och nätverk, exempelvis kommissionens rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor och yrkesinspektörskommittén.
  4. EU-Osha bidrar regelbundet till och samarbetar inom den formella europeiska sociala dialogen och dess branschvisa dialogkommittéer.

Europeiska kommissionen

Europaparlamentet

  • Utskottet för sysselsättning och sociala frågor: EU-Osha rapporterar regelbundet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor.  Utskottet informeras ofta om EU-Oshas arbetsprogram och verksamhet samt om det pågående samarbetet med viktiga ledamöter av Europaparlamentet. 

Europeiska unionens råd

  • Europeiska unionens råd.  EU-Osha samarbetar systematiskt med Europeiska unionens råd, särskilt genom sitt nätverk av nationella kontaktpunkter och genom ledamöterna av den trepartssammansatta styrelsen.  Byrån ger också stöd till länderna som står värd för det roterande rådsordförandeskapet, via sina nationella nätverk och i samarbete med de ständiga representationerna vid EU i Bryssel.