EU-institutioner

EU-Osha är en av EU:s decentraliserade byråer och ett separat EU-organ. EU-Osha har emellertid nära kontakter, såväl formella som informella, med EU-institutioner och många av dess systerorgan. Kontakterna hanteras genom ett sambandskontor i Bryssel.

Formella kontakter med EU-institutioner sker på tre olika sätt:

  1. EU-Osha tillhandahåller information till EU-institutioner samt medlemsstater, arbetsmarknadens parter och personer inom arbetsmiljöområdet. Institutionerna tillhör de flitigaste användarna av byråns produkter och tjänster.
  2. I EU-Oshas styrelse ingår Europeiska kommissionen som har en viktig roll när det gäller att anta arbetsprogrammen.
  3. EU-Oshas budget ingår i den allmänna EU-budgeten och fastställs genom EU:s allmänna budgetförfarande.

Byrån har även informella kontakter:

  1. EU-Osha bjuder in företrädare för institutioner till att delta i dess olika projekt och nätverk. Tjänstemän från kommissionen deltar regelbundet i rådgivande kommittéer eller styrkommittéer för EU-Oshas projekt. Talare eller deltagare från kommissionen, parlamentet eller andra EU-organ bjuds in till EU-Oshas konferenser.
  2. EU-Osha samarbetar med institutioner i fråga om projekt och evenemang, och samarbetar med rådet när det gäller ordförandeskapets program genom att tillhandahålla sakkunskaper, talare eller annat stöd till ordförandeskapets evenemang. Gemensamma evenemang anordnas också med Europaparlamentet.
  3. Dessutom deltar EU-Osha i EU-institutionernas kommittéer och nätverk, såsom kommissionens rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor och yrkesinspektörskommittén.
  4. EU-Osha informerar och samarbetar ofta med instanser inom ramen för den europeiska sociala dialogen och branschkommittéer för social dialog.

Europeiska kommissionen

Europaparlamentet

Europeiska unionens råd