Napo - säkerhet med ett leende

Image
Napo — safety with a smile

Napo är huvudpersonen i en rad animerade filmer, som ger en lättsam introduktion till arbetsmiljöfrågor och riskförebyggande insatser och samtidigt väcker diskussion.

Napo är en typisk arbetstagare inom vilken bransch eller sektor som helst. Ofta ställs han inför vanliga faror och riskfyllda situationer på arbetsplatsen. Men han går aktivt in för att identifiera risker och komma med praktiska lösningar.

Napo har nu blivit huvudambassadör för EU-Oshas kampanjer för ett hälsosamt arbetsliv och många av hans filmer är kopplade till eller stöder dessa kampanjer. Vid viktiga kampanjevenemang deltar han också i egen hög person.

Napo-filmerna

Napo och hans kollegor är med i en rad olika filmer som är språkfria, vilket gör att alla kan förstå och identifiera sig med honom, oavsett bakgrund, kultur och ålder. Filmerna behandlar en rad olika arbetsmiljöaspekter, exempelvis:

Nya filmer kommer regelbundet efterhand som teman identifieras. Filmerna produceras av Napo-konsortiet, som består av en mindre grupp europeiska arbetsmiljöorganisationer samt EU-Osha.

Napo på arbetsplatsen

De här onlineresurserna har tagits fram för att hjälpa organisationer att få ut det mesta möjliga av Napofilmerna – både genom att öka medvetenheten om hälso- och säkerhetsaspekterna på jobbet och genom att skapa gruppdiskussioner bland den egna personalen och hos leverantörerna. Resurserna lämpar sig även för fortbildnings- och yrkesutbildningskurser.

Den första serien, ”Att förstå muskuloskeletala besvär”, hjälper enskilda arbetstagare och organisationer att i alla arbetsmoment ta hänsyn till belastningsbesvär som ryggsmärta, besvär i nacke, axlar, armar och händer eller skador från repetitiva rörelser eller upprepad belastning. Den här typen av medvetandehöjande insatser kan hjälpa företagen att ta fram heltäckande lösningar för att minimera belastningsbesvären. På det sättet blir arbetet mer stimulerande för arbetstagarna, vilket även får positiva följdeffekter för deras familjer och för samhället i stort.

Napo för lärare

Napo hjälper också till med att introducera arbetsmiljöfrågor för låg- och mellanstadiebarn. Med stöd från Napo-konsortiet har EU-Osha tagit fram ett webbaserat undervisningsmaterial om arbetsmiljö för lärare. Det finns studiepaket som innehåller följande:

  • Huvudbudskap och inlärningsmål.
  • Aktivitetsidéer och internetresurser.
  • Exempel på lektionsplaner (45 minuter).

Efter ett framgångsrikt pilotprojekt utvecklas nu dessa lektioner och utvidgas till att omfatta hela Europa.

Napo-konsortiet

Napofilmkonsortiet bildades i samband med Europeiska arbetsmiljöåret 1992/1993 och europeiska filmfestivaler som Europeiska kommissionen anordnat.

Kommissionen stödde filmfestivalerna då man ansåg att det var möjligt att identifiera och anpassa de bästa filmerna för användning i hela EU. Detta visade sig dock vara svårt. Många filmer gjordes av kommersiella produktionsbolag som inte ville avstå från sina rättigheter. Kulturskillnader innebar att filmerna på grund av bilder, handling och utformning var svåra att anpassa och överföra över nationsgränserna.

Efter filmfestivalen i Strasbourg 1995 träffades fyra experter på aktiv kommunikation från Frankrike, Tyskland, Sverige och Storbritannien för att diskutera hur man skulle kunna gå till väga för att beställa och producera en film för användning i hela Europa.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Napokonsortiet består för närvarande av åtta medlemmar – AUVA (Österrike), CIOP (Polen), DGUV (Tyskland), EU-Osha (Bilbao, Spanien), INAIL (Italien), INRS (Frankrike) SUVA (Schweiz) och TNO (Nederländerna).