Ungdomar och arbetsmiljö

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Statistiken visar att 18-24-åringar löper högre risk att skadas i arbetet än äldre vuxna. De kan utsättas för dåliga arbetsförhållanden som leder till att de utvecklar arbetssjukdomar redan när de är unga eller längre fram i livet.

Unga arbetstagare är nya i arbetet och på arbetsplatsen. De saknar erfarenhet och kan ha bristande fysisk och psykisk mognad. De är kanske inte tillräckligt uppmärksamma på de risker som de möter. Andra faktorer som gör att ungdomar är särskilt sårbara:

  • De kan sakna färdigheter och utbildning.
  • De känner kanske inte till sina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter.
  • De kanske inte vågar säga till om det finns ett problem.
  • Arbetsgivarna inser inte alltid att unga arbetstagare behöver extra skydd.

EU-Osha tar fram statistikövervakar risker och stöder utbytet av bästa praxis för att skydda unga på arbetsplatsen.

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Arbetsgivaren har ett ansvar att erbjuda sina arbetstagare en säker arbetsmiljö och bör vara särskilt uppmärksam på unga arbetstagare. Arbetsgivaren ska genomföra en riskbedömning innan unga människor börjar arbeta och vidta åtgärder för att skydda dem.

Unga arbetstagare bör få lämpliga arbetsuppgifter och tillräcklig utbildning och arbetsledning. Arbetsgivarna bör främja en stark säkerhetskultur och involvera unga arbetstagare i säkerhetsfrågor. Särskilda regler gäller för arbetstagare under arton år.

I rådets direktiv 94/33/EG fastställs arbetsgivarnas rättsliga förpliktelser. Dessa förpliktelser fastställs genom respektive medlemsstats bestämmelser. Rådgör gärna med nationella arbetsmiljöorganisationer och fackföreningar – de kan hjälpa dig.

Läs faktabladet för arbetsgivare.

Unga arbetstagares rättigheter och skyldigheter

Unga arbetstagare har rätt att ställa frågor, ta upp eventuella problem och vägra att utföra oskyddat arbete.

Men de är också skyldiga att följa arbetsmiljöpolicyn och skydda sig själva och sina kolleger.

Om du som ung arbetstagare får problem är det viktigt att du pratar med någon. Tala med chefen om det går. Annars kan du vända dig till ditt skyddsombud, yrkesmedicinsk personal på arbetsplatsen eller en förälder, förmyndare eller kollega som du litar på. Rådgör gärna med nationella arbetsmiljöorganisationer och fackföreningar – de kan hjälpa dig.

  • Fråga om det är något du är osäker på.
  • Var medveten om dina rättigheter och var du kan söka hjälp.
  • Förstå riskerna och känn till vad du ska göra i en nödsituation.
  • Utför inga uppgifter förrän du har fått en utbildning – och följ den utbildning som du har fått.

Läs faktabladet för unga arbetstagare.

Hjälp till utbildare och föräldrar

Utbildare spelar en avgörande roll. Om de kan hjälpa ungdomarna att tidigt förstå hur viktigt det är med riskförebyggande insatser, kommer det att bidra till att ungdomarna får ett säkrare arbetsliv.

Med hjälp av den populära Napo-figuren har EU-Osha tagit fram diverse undervisningsmaterial om arbetsmiljö för lärare. Syftet är att använda utdrag från Napo-filmerna och kreativa aktiviteter för att introducera arbetsmiljöfrågor för barn på låg- och mellanstadiet på ett pedagogiskt, roligt och tankeväckande sätt.

Utbildare som är med och organiserar yrkesutbildning eller arbetslivspraktik bör kontrollera hos arbetsgivarna vilka arbetsmiljöåtgärder som har vidtagits.

Läs mer om hur man kan integrera arbetsmiljöfrågor i undervisningen.

Föräldrar kan stödja sina ungdomar genom att se till att de förstår sina rättigheter och skyldigheter. De kan också hjälpa dem genom att tala med dem om arbetet och skolan och deras arbetsmiljö där.

Läs faktabladet för föräldrar.