Nationella kontaktpunkter

Europeiska arbetsmiljöbyrån är en nätverksorganisation som har en kontaktpunkt i varje EU-medlemsland, samt i Eftaländerna, kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna. Detta gör det möjligt för arbetsmiljöbyrån att på ett mer framgångsrikt sätt göra arbetsplatserna hälsosamma, säkra och mer produktiva eftersom informationsutbytet blir större.

Kontaktpunkterna utses av respektive lands regering och är arbetsmiljöbyråns officiella representanter för sitt land. Kontaktpunkterna är vanligtvis behöriga statliga arbetsmiljömyndigheter och det är de som främst bidrar till genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram.

Varje kontaktpunkt leder sitt eget trepartsnätverk, som består av statliga organ och representanter från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Nätverket bidrar till arbetsmiljöbyråns arbete och spridningen av produkterna och informationen till intressenterna i landet. Kontaktpunkterna är också delaktiga i planeringen och genomförandet av arbetsmiljöbyråns kampanjer liksom i utnämningen av nationella experter till arbetsmiljöbyråns grupper och seminarier.