Montenegro

I Montenegro är det ministeriet för arbetsmarknad och sociala frågor som genom yrkesinspektionen svarar för tillsynen av efterlevnaden av arbetsmiljölagen (Republiken Montenegros officiella tidning nr 79/04) och av de bestämmelser som antagits på grundval av andra åtgärder för säkerhet på arbetsplatsen, såvida inte lagen föreskriver att andra myndigheter ska utöva tillsynen av efterlevnaden av dessa bestämmelser för viss verksamhet. Inom sektorn för arbetsfrågor finns avdelningen för yrkesinspektion. Den leds av chefsyrkesinspektören. Medarbetarna består av yrkesinspektörer som övervakar anställningsförhållanden och yrkesinspektörer som svarar för frågor som rör säkerhet på arbetsplatsen. Förutom de lagstadgade ansvarsområdena ska yrkesinspektören för frågor om säkerhet på arbetsplatsen genomföra inspektioner och har därigenom följande uppgifter:  • Undersöka allmänna handlingar, kollektivavtal, anställningsavtal, beslut, intyg och andra enskilda handlingar, protokoll och annan dokumentation på arbetsmiljöområdet.
  • Utreda allvarliga personskador på arbetsplatsen, kollektiva olyckor och dödsfall. Vid sidan om avdelningens verksamhet har ett trepartsråd för sociala frågor inrättats i överensstämmelse med rättsakten om ett råd för sociala frågor (Montenegros officiella tidning nr 16/07). Det har fungerat som ett råd för ekonomiska och sociala frågor och har haft en flerpartsstruktur där icke-statliga organisationer ingått. Inom ramen för rådet för sociala frågor har nyligen bildats en enhet som arbetar med frågor om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. I slutet av 2009 antogs en strategi för förbättring av arbetsmiljön i Montenegro 2010–2014 tillsammans med en handlingsplan för genomförande. Vid sidan om regeringen representeras arbetsmarknadsparterna av Montenegros fackförbund och arbetsgivarunion. Pensions- och sjukersättningsfonden och sjukförsäkringskassan har viktiga roller inom systemet för säkerhet på arbetsplatsen. Alla arbetstagare måste vara försäkrade. Uppgifter om arbetsplatsskador, yrkessjukdomar, sjukdomar i samband med arbete och arbetshandikapp lämnas till ministeriet för arbetsmarknad och sociala frågor på begäran och månadsvis och för varje kalenderår senast den 31 januari efterföljande år. Systemet för säkerhet på arbetsplatsen i Montenegro omfattar också organisationer som är behöriga att hantera frågor om säkerhet på arbetsplatsen. De är juridiska eller fysiska personer som uppfyller personalmässiga, organisatoriska, tekniska och andra villkor enligt föreskrifter från ministeriet för arbetsmarknad och sociala frågor. Dessa organisationer har följande uppgifter:
  1. Granskning (utvärdering) av teknisk dokumentation för att fastställa lämpligheten av de förebyggande åtgärderna för säkerhet på arbetsplatsen och av tekniska bestämmelser och standarder för att säkerställa att de är i överensstämmelse med arbetstagarskyddet i byggnader för vilka det har tagits fram teknisk dokumentation för de arbetsprocesser som ska utföras i dem.
  2. Utbildning och prövning av kvalifikationer för ett säkert utförande av arbetsuppgifterna.
  3. Arbeten enligt artikel 36 i lagen om säkerhet på arbetsplatsen.
  4. Förberedelser för riskbedömningsverksamhet, tillsammans med förslag till åtgärder för att eliminera riskerna.
  5. Periodiska undersökningar och testning av utrustning, personlig utrustning och säkerhetsutrustning.
  6. Periodiska undersökningar och testning av elektriska och andra installationer.
  7. Undersökning av arbetsmiljöförhållandena (fysiska, kemiska och biologiska faror, belysning och mikroklimat).

Därutöver finns bemyndigade hälsoorgan, den icke-statliga organisationen Udruženje zaštite na radu Crne Gore (Montenegros sammanslutning för säkerhet på arbetsplatsen) samt försäkringsbolag.


Focal points' contact details