Italien

I Italien ingår det institutionella systemet för arbetsmiljöskydd i kompetensområdet för arbets- och hälsoministeriet tillsammans med de regionala samordningskommittéerna och arbetsmarknadens parter. Uppgifterna avser rådgivning rörande lagstiftning, övervakning, främjande av hälsa och företagsstöd.


Italiens informationssystem för förebyggande arbetsmiljöarbete (SINP) (som består av arbetsmarknads- och socialministeriet, hälsoministeriet, inrikesministeriet, regionerna och de autonoma provinserna Trento och Bolzano, INAIL och, med stöd av CNEL, de gemensamma organen och institutionerna i sektorn) styr, planerar och utvärderar effektiviteten när det gäller att förebygga arbetsolyckor och yrkessjukdomar och leder tillsynsverksamheten genom att utöka särskilda arkiv och skapa enhetliga databaser.


Den italienska kontaktpunkten företräds av Inail, som samordnar det nationella nätverket för Europeiska arbetsmiljöbyrån.


Focal points' contact details