Estland

Det viktigaste arbetsmiljödokumentet i Estland är arbetsmiljölagen som antagits av det estniska parlamentet, Riigikogu. Med utgångspunkt i detta dokument har flera viktiga förordningar från regeringen och socialministeriet utarbetats och antagits (lagen trädde i kraft den 26 juli 1999). När det gäller arbetsmiljöfrågorna i Estland är socialministeriet verkställande myndighet som reglerar hela området, medan två av dess strukturella enheter (avdelningen för arbetslivsutveckling och hälsovårdsavdelningen) direkt deltar i utformningen av arbetsmiljörelaterad politik. Den estniska nationella kontaktpunkten för arbetsmiljöbyrån finns vid socialministeriet (avdelningen för arbetslivsutveckling). För närvarande omfattar kontaktpunktsnätverket 16 statliga och icke-statliga institutioner.Den nationella kontaktpunkten fungerar som arbetsmiljöbyråns företrädare i Estland och som förmedlande organ mellan arbetsmiljöbyrån och medlemsstaterna när det gäller relevanta verksamheter, samt som samordningsorgan för verksamheter på medlemsstatsnivå. Syftet med kontaktpunktens webbplats är att ge omfattande arbetsmiljöinformation både på nationell nivå och EU-nivå, särskilt om god praxis och europeiska kampanjer. Den nationella kontaktpunkten kan kontaktas på följande e-postadresser: tiit.kaadu@sm.ee och ester.runkla@sm.eeArbetsmiljörådets verksamhet lyder under socialministeriet. Detta råd är ett rådgivande trepartsorgan som består av 15 ledamöter och har som huvuduppgift att komma med förslag och yttranden om utformningen och genomförandet av arbetsmiljöpolitiken. Efter det att arbetsmiljöcentrumet lades ned 2004 övertogs dess verkställande roll inom arbetsmiljöområdet av hälsovårdsstyrelsen (arbetsmiljöavdelningen). Den statliga kontrollen av att arbetsmiljökraven efterlevs sköts av arbetsinspektionen som när det gäller struktur och geografiskt verksamhetsområde är uppdelad i norra, södra, västra och östra inspektionen.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Estland
Contact person:
Kristel PLANGI
E-postadress: kristel [dot] plangi [at] ti [dot] ee