You are here

Ungern

I Ungern faller arbetsmiljön under social- och arbetsmarknadsministeriet. Den ungerska yrkesinspektionsmyndigheten övervakar under ministeriets kontroll efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen.Yrkesinspektionsmyndigheten bidrar aktivt till beredning och utarbetade av förordningar som rör arbetsmiljöområdet. Dessutom är myndigheten nationell kontaktpunkt för Europeiska arbetsmiljöbyrån och samarbetar i den kapaciteten med arbetsmarknadens parter.Ungerska yrkesinspektionsmyndigheten har sitt huvudkontor i Budapest och har sju regionala yrkesinspektionsmyndigheter under sig. Utöver sin kontrollfunktion har yrkesinspektionsmyndigheterna också en rådgivande funktion med bred verksamhet. En separat organisation (Hungarian Mining and Geological Office) ansvarar för säkerheten på arbetsplatser inom gruvnäringen.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1369 Budapest
Ungern
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
E-postadress: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu