Malta

Det nationella organ som ansvarar för arbetsmiljöfrågor på Malta är arbetsmiljömyndigheten (Occupational Health and Safety Authority – OHSA) som inrättades genom 2000 års lag XXVII om OHSA. OHSA består av styrelseledamöter som utses av ministern i samråd med trepartsmedlemmarna, som huvudsakligen företräds av arbetsgivare, arbetstagare och fackföreningar. OHSA har även ett verkställande organ med följande uppgifter: • Tillämpa bestämmelserna i 2000 års lag XXVII och i alla förordningar eller föreskrifter som utfärdas i enlighet med den.
 • I samråd med den verkställande direktören utarbeta strategier för genomförandet av den allmänna nationella arbetsmiljöpolitiken.
 • Ge ministern med ansvar för arbetsmiljöfrågor råd när det gäller utfärdande av förordningar för att främja, upprätthålla och skydda en god arbetsmiljö.
 • Övervaka efterlevnaden av relevant arbetsmiljölagstiftning och vidta verkställighetsåtgärder.
 • Utarbeta de förordningar eller uppförandekoder som behövs för att främja, upprätthålla och skydda en god arbetsmiljö.
 • Främja spridning av arbetsmiljöinformation och information om metoder för att förebygga arbetsrelaterade skador, sjukdomar eller dödsfall.
 • Främja utbildning i arbetsmiljöfrågor, hantering av nödsituationer och första hjälpen på arbetsplatser, samla in och analysera data och statistik om arbetsrelaterade skador, sjukdomar eller dödsfall samt om frågor med anknytning till arbetsmiljö.
 • Föra register över anläggningar, installationer, utrustning, maskiner, föremål, ämnen eller kemikalier avsedda för användning i arbetet som enligt byråns mening utgör en allvarlig arbetsmiljörisk.
 • Genomföra utredningar om alla arbetsmiljörelaterade frågor samt utredningar för att fastställa arbetsmiljöns kvalitet på en arbetsplats.
 • Främja och bedriva vetenskaplig forskning för att ta fram bättre metoder för förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar, skador eller dödsfall.
 • Föra register över personer som är behöriga att ge råd i arbetsmiljöfrågor.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt