Danmark

Den danska arbetmiljömyndigheten samordnar samarbetet med Europeiska arbetsmiljöbyrån och lyder under sysselsättningsministeriet. Myndigheten ansvarar för upprätthållandet av arbetsmiljölagen, som omfattar alla yrkesområden i landet. För vissa sektorer har dock regelverket och dess upprätthållande lagts över på andra myndigheterTilsyn med :  • Tillsynen över off-shore-anläggningar hör till energistyrelsens område.
  • Tillsyn över sjöfarten hör till sjöfartsstyrelsens område.
  • Tillsyn över luftfarten hör till luftfartsmyndighetens område.

Arbetsmiljömyndigheten bidrar till en säker, hälsosam och ständigt förbättrad arbetsmiljö genom effektiv kontroll, lämplig reglering och information. Om arbetsmiljömyndigheten konstaterar överträdelser mot arbetsmiljölagstiftningen kan den vidta olika slags påföljder. Arbetsmiljömyndigheten utarbetar också anvisningar eller vägledningar i samarbete med arbetsmarknadens parter. Arbetsmiljömyndigheten har sitt huvudkontor i Köpenhamn, där även två av dess sex centrum finns. Arbetsmiljömyndigheten är samordnare för samarbetet med arbetsmiljöbyrån.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33
2100 Copenhagen
Danmark
Contact person:
Elsebeth JARMBAEK
Tel: +45 72209431
E-postadress: elja [at] at [dot] dk