Nordmakedonien

Ministeriet för arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik är den nationella kontaktpunkten och fungerar som officiell representant för EU-Osha i Republiken Nordmakedonien. Ministeriets uppdrag är att på ett effektivt sätt utforma och genomföra politik på områdena arbetsmarknad, social trygghet, lika möjligheter, skydd mot och förebyggande av diskriminering, i enlighet med internationella normer och principer. Uppdraget förverkligas genom att sträva efter dess mål, bland annat att förbättra arbetstagarnas rättigheter genom harmoniserad arbetslagstiftning i linje med EU-direktiv och ILO:s konventioner och förbättra systemet för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och skydd av arbetstagarnas rättigheter, samt öka kapaciteten för deras genomförande.

Ministeriet i sin roll som nationell kontaktpunkt för EU-Osha stödjer och främjar byråns arbete på nationell nivå, sprider reklammaterial och annat arbetsmiljörelaterat material, underlättar utbyte av erfarenheter och bästa praxis på arbetsmiljöområdet, stöder och främjar arbetsmiljökampanjer samt organiserar och/eller deltar i arbetsmiljöevenemang och uppmärksammandet av viktiga internationella arbetsmiljödatum.

I detta syfte utnyttjar ministeriet ofta det nationella arbetsmiljörådet, det unika rådgivande expertorganet för arbetsmiljöfrågor på nationell nivå, som inrättats av regeringen och som består av 15 medlemmar (som företräder arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer, relevanta statliga institutioner, civilsamhällesorganisationer för yrkesverksamma inom arbetsmiljö och yrkesmedicin samt högskolefakulteterna).

Focal points' contact details