Spanien

Det riskförebyggande arbetet inom arbetsmiljöområdet vid Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella kontaktpunkt i Spanien regleras av Lag 31/95 och kompletterande eller därav följande förordningar. Offentliga myndigheter ansvarar för politiken när det gäller förebyggande av arbetsmiljörisker genom att förbättra arbetsvillkoren, övervaka de offentliga förvaltningar som har behörighet i preventionsfrågor och arbetstagares och arbetsgivares deltagande i denna verksamhet genom deras respektive företrädarorganisationer.Offentliga förvaltningar med behörighet i arbetsmiljöfrågor utför följande uppgifter: främjande av förebyggande åtgärder, teknisk rådgivning, övervakning och kontroll av efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen och beivrande av överträdelser. Det nationella arbetsmiljöinstitutet (INSHT) är den statliga förvaltningens vetenskapliga och tekniska organ.När det gäller EU-institutionerna, särskilt Europeiska arbetsmiljöbyrån, fungerar INSHT som nationell kontaktpunkt och ansvarar för samordning och spridning av information på nationell nivå.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Torrelaguna 73
28027 Madrid
Spanien
Contact person:
Belén PEREZ AZNAR
Tel: +34 91 3634 289
E-postadress: pfocalagenciaeuropea [at] insst [dot] mitramiss [dot] es.