You are here

En bra arbetsmiljö är bra för affärerna.

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

I tuffa tider är det viktigt att komma ihåg att det kostar mycket pengar att nonchalera arbetsmiljöfrågorna. Det finns dessutom fallstudier som visar att en god arbetsmiljöpolicy i företaget leder till ökad lönsamhet och anställda som presterar bättre.

Alla förlorar på att arbetsmiljöfrågorna åsidosätts – från den enskilda arbetstagaren till de nationella hälso- och sjukvårdssystemen. Men om man vänder på steken innebär detta också att alla kan tjäna på en bättre arbetsmiljöpolitik och en bättre praxis när det gäller hur arbetet ska utföras.

Länder med svaga system för arbetsmiljö måste avsätta stora resurser för att hantera skador och sjukdomar som hade kunnat undvikas. En stark nationell HMS-strategi medför en rad vinster, exempelvis

 • ökad produktivitet tack vare minskad sjukfrånvaro,
 • lägre sjukvårdskostnader,
 • äldre arbetstagare kan arbeta längre,
 • effektivare arbetsmetoder och tekniker gynnas,
 • färre personer behöver gå ner i arbetstid för att ta hand om familjemedlemmar.

Kostnad för arbetsrelaterade skador, sjukdom och dödsfall

Vilka är de ekonomiska effekterna av såväl bra som dålig hantering av arbetsmiljön? Beslutsfattare, forskare och mellanhänder måste förstå svaret på den här frågan, men det kräver att uppgifterna är av bra kvalitet. EU-Osha avser därför att ta upp detta i sitt tvåstegsprojekt för översyn, ”Costs and benefits of occupational safety and health”, som syftar till att ta fram en ekonomisk kostnadsmodell för tillförlitliga kostnadsuppskattningar.

Etapp 1: storskalig studie för att identifiera och bedöma tillgängliga uppgifter i respektive medlemsstat som kan användas för att ta fram en modell för kostnadsberäkningar.

Resultat: översiktsrapport om uppgifters tillgänglighet och kvalitet (2017).

Etapp 2a: ta fram en ungefärlig ekonomisk kostnadsmodell baserat på internationella tillgängliga uppgiftskällor (i samarbete med ILO, Finland och Singapore).

Resultat: rapport om den ungefärliga modellens utveckling (2017).

Etapp 2b: utveckling av en avancerad ekonomisk kostnadsmodell baserad på nationella uppgiftskällor.

Resultat: rapport om den avancerade modellens utveckling (2018).

Projektet innefattar också ett seminarium under 2018 där berörda parter kan diskutera konsekvenserna av modellen för arbetsmiljöpolicy och praxis, samt ytterligare spridning och utvärdering under 2019. Ett verktyg för datavisualisering och infografik kommer också att göra det lätt att få tillgång till och utvärdera uppgifterna.

Vinster för företagen

Bristande arbetsmiljö kostar företagen pengar, medan en god arbetsmiljö kan ge ekonomisk utdelning. Företag som värnar om en god arbetsmiljö är mer framgångsrika och stabila.

Studier visar att för varje euro som investeras i arbetsmiljö får man 2,2 euro tillbaka . Nyttan är med andra ord större än kostnaden när det gäller arbetsmiljöförbättringar.

Fördelarna och de ekonomiska vinsterna med en god arbetsmiljö är påtagliga för företag i alla storlekar:

 • Arbetstagarna blir mer produktiva.
 • Sjukfrånvaron minskar.
 • Kompensationsersättningar och skadestånd minskar.
 • Kraven från upphandlare i offentlig och privat sektor blir enklare att uppfylla.

Genom att vidta åtgärder kan du skapa betydande vinster för företaget. För att läsa mer om hur du kan genomföra förbättringar och förebygga risker, klicka här .

Ekonomiska incitament

I hela Europa har program inrättats för att belöna företag med en god arbetsmiljö. Programmen omfattar bland annat

 • lägre försäkringspremier,
 • skattelättnader,
 • statliga subventioner och bidrag.

Ett exempel på detta är den tyska slakteribranschen. Företagen har erbjudits lägre försäkringspremier för att främja säkerheten, t.ex. genom att köpa säkerhetsknivar eller utbilda sina chaufförer i säkerhet.

Programmet resulterade i

 • 1 000 färre rapporteringspliktiga olyckor för hela branschen i Tyskland,
 • en kostnadsminskning som beräknas till 40 miljoner euro på sex år,
 • en besparing på 4,81 euro för varje investerad euro.

För försäkringsbolagen kan det löna sig att erbjuda den här typen av program eftersom de minskar antalet ersättnings- och skadeståndsanspråk och kostnaden för dem.

Här kan du läsa mer om ekonomiska incitament och hur de kan införas:

Ytterligare resurser: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety