Ledarskap och arbetstagarmedverkan

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Ett starkt, effektivt och synligt ledarskap är avgörande för ett bra arbetsmiljöarbete. En bra arbetsmiljö är i sin tur avgörande för att ett företag ska lyckas.

Att skydda sina anställda mot olyckor och ohälsa är inte bara en rättslig och etisk skyldighet – det vittnar också om att man driver ett företag som har goda chanser att växa och blomstra.

Riskminimering som startar i toppen

Företagets ledare – den högsta ledningen, cheferna och/eller styrelsen – spelar en viktig roll för att förhindra olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. De kan åstadkomma detta genom att

 • fastställa och kommunicera ut en effektiv strategi för att hantera arbetsmiljön,
 • utarbeta stabila arbetsmiljösystem,
 • övervaka hur arbetsmiljösystemen fungerar,
 • föregå med gott exempel genom att alltid följa samtliga säkerhetsrutiner,
 • motivera personalen så att de blir delaktiga i arbetet för att säkerställa goda rutiner för säkerhet och hälsa.

Priset för dåligt ledarskap

Ett svagt eller obefintligt arbetsmiljöledarskap kan leda till olyckor och till och med dödsfall. Det kan resultera i försämrad mental och fysisk hälsa bland arbetstagarna och dessutom skada företagets anseende. Ett dåligt ledarskap kan dessutom generera höga kostnader på grund av sjukdagar, tidsspill och utbetalda ersättningar.

Ett bra arbetsmiljöledarskap däremot

 • förhindrar olyckor och sjukdomar,
 • ger ökad produktivitet och effektivitet,
 • höjer arbetsmoralen,
 • hjälper företaget att ta hem nya affärer och locka till sig bästa möjliga personal.

Ta kommandot över arbetsmiljön

Det finns några enkla åtgärder som du kan vidta för att se till att din organisation har ett bra arbetsmiljöledarskap. Här följer några praktiska tips som baseras på en vägledning som har utarbetats av det brittiska arbetsmiljöverket (Health and Safety Executive):

 • Gör regelbundna riskbedömningar och följ upp resultaten.
 • Tänk alltid igenom hälso- och säkerhetseffekterna av att det införs nya rutiner, nya arbetssätt eller ny personal.
 • Ledarskap är mer effektivt om det är synligt. Se till så att företagsledare regelbundet kommer ut på ”fabriksgolvet” i din organisation för att prata med de anställda om arbetsmiljörelaterade problem och lösningar.
 • Visa engagemang genom att se till att hälso- och säkerhetsfrågor alltid står på dagordningen för styrelsemötena.
 • Hälso- och säkerhetsutbildning bör ges till alla företagsledare så att de blir mer medvetna om vikten av en god arbetsmiljö.

Samarbeta – involvera personalen

En av nycklarna till ett bra arbetsmiljöledarskap är att involvera arbetstagarna. Arbetsgivare har en rättslig skyldighet att samråda med sina anställda om arbetsmiljöfrågor. Men det har sina fördelar att sträcka sig längre än minimikraven. Sannolikheten för att arbetsmiljöarbetet ska lyckas ökar om det uppmuntrar till arbetstagarnas aktiva medverkan och inbegriper dialog mellan de anställda och ledningen.

Under 2012 inledde EU-Osha den tvååriga kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv 2012–2013 ”Samverkan för att förebygga”.

Kampanjen avslutades med ett benchmarkingevenemang där våra kampanjpartner delade med sig av exempel på bra praktiska lösningar, med workshoppar om ämnen som ledarskapsutbildning och en organisations arbetsmiljökultur. Läs en sammanfattning av evenemanget.