Kriterier för deltagande

Tidsfristen för att ansöka om Ett hälsosamt arbetslivs pris för god praxis har gått ut

Vilka slags praktiska lösningar kan ingå i tävlingsbidraget?

Alla exempel ur verkligheten på hur arbetsrelaterad stress och psykosociala risker har förebyggts på ett effektivt sätt kan ingå i tävlingsbidraget. Bidragen bör tydligt visa hur man har använt goda praktiska lösningar på arbetsplatsen (hypotetiska exempel kommer inte att godkännas) och kan innehålla bevis på

 • grundlig bedömning av psykosociala risker på arbetsplatsen, följd av konkreta åtgärder för att förebygga eller minska psykosociala risker, som har genomförts med en deltagandebaserad metod,
 • organisatoriska åtgärder för att minska arbetsrelaterad stress, däribland insatser på primär nivå (undanröja risker), sekundär nivå (skydda arbetstagare från de risker som inte går att undanröja) och tertiär nivå (hjälpa arbetstagare som drabbats av stress och psykosociala problem),
 • organisatoriska insatser som är inriktade på högsta ledningens och mellanliggande chefers roll för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö,
 • genomförande av en helhetsbaserad metod för arbetsmiljö som omfattar bedömning och förebyggande av psykosociala risker och åtgärder för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen,
 • utveckling och införande av praktiska verktyg för att bedöma och förebygga stress och psykosociala risker på arbetsplatsen.

Vad ska känneteckna tävlingsbidraget?

Juryn kommer att söka efter bevis på

 • äkta och effektivt förebyggande av psykosociala risker och arbetsrelaterad stress,
 • innovativa insatser för arbetsplatsen,
 • lyckat genomförande av insatser,
 • konkreta och påvisbara förbättringar i arbetsmiljön,
 • hänsyn till att arbetstagare har olika behov,
 • verklig medverkan från arbetstagarna och deras företrädare,
 • hållbarhet på sikt,
 • överförbarhet till andra arbetsplatser (däribland arbetsplatser i andra medlemsstater och till små och medelstora företag),
 • aktualitet, dvs. åtgärden ska antingen ha genomförts nyligen eller inte ha fått särskilt mycket publicitet.

Åtgärden ska dessutom uppfylla relevanta rättsliga krav i den medlemsstat där den har genomförts och helst gå längre än dessa minimikrav. När det gäller lösningar som är inriktade på individen, till exempel utbildning, ska det också påvisas på vilket sätt de är en del av en övergripande strategi för att förebygga psykosociala risker på arbetsplatsen.

Lösningarna ska inte enbart ha tagits fram för kommersiell vinning. Detta gäller främst varor, verktyg eller tjänster som marknadsförs eller kan marknadsföras.

Vem kan delta?

Vi tar emot exempel på goda praktiska lösningar från företag och organisationer i EU:s medlemsstater, kandidatländer, möjliga kandidatländer och Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta). Det kan handla om

 • enskilda företag,
 • företag eller organisationer som levererar produkter och utrustning eller tillhandahåller personal,
 • utbildningsanordnare och utbildningsväsendet,
 • arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, fackföreningar och icke-statliga organisationer,
 • regionala och lokala arbetarskyddsavdelningar, försäkringskassor och andra mellanhandsorganisationer, 
 • officiella partner till kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv.

Hur deltar man?

Priset för goda praktiska lösningar samordnas på nationell nivå av Europeiska arbetsmiljöbyråns nätverk av kontaktpunkter (www.healthy-workplaces.eu/fops). Kontakta arbetsmiljöbyråns partner i ditt land för att få mer information om hur du kan delta i tävlingen.

Tävlingsbidragen bedöms först på nationell nivå och de nationella vinnarna får sedan delta i den europeiska tävlingen där de slutliga pristagarna utses.

Multinationella eller Europaomfattande organisationer och officiella partner i kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv kan lämna in sina tävlingsbidrag direkt till Europeiska arbetsmiljöbyrån. Mer information om hur du kan delta i tävlingen om priset för goda praktiska lösningar på europeisk nivå kan du få från gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Mer information finns i  reklambladet Europeiska priset för goda praktiska lösningar 2014–2015.