Färdplan om cancerframkallande ämnen

Åtgärder mot arbetsrelaterad cancer

Cancer anses vara den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Det är tydligt att mer kan göras för att minska antalet fall av arbetsrelaterad cancer och därför undertecknade sex europeiska organisationer ett avtal den 25 maj 2016 där de förbinder sig att delta i ett frivilligt åtgärdsprogram för att öka medvetenheten om riskerna vid exponering för cancerframkallande ämnen i arbetet och utbyta god praxis.

Parterna i avtalet är:

Avtalet förnyades den 28 november 2019 och undertecknades av det finska social- och hälsovårdsministeriet och det tyska federala arbets- och socialministeriet, som tackade Österrike och Nederländerna för deras åtagande, samt de fyra europeiska partnerna (Europeiska kommissionen, EU-Osha, EFS och Business Europe).

Undertecknarna av avtalet har utarbetat en färdplan för programmet. Medlemsstater, arbetsmarknadens parter, företag, forskningsorganisationer och andra organisationer i hela Europa (och även utanför Europa) uppmanas att delta.

Läs det nya avtalet för att se exakt vad partnerna har åtagit sig.

Stärka förebyggande åtgärder inom företagen

Bland annat ska följande verksamheter utvecklas och genomföras under programmets löptid:

  • Att informera arbetsgivarna om gränsvärden och öka arbetsgivarnas och arbetstagarnas medvetenhet om risker med exponering för cancerframkallande ämnen, särskilt i små och medelstora företag (SMF).
  • Att informera arbetsgivarna om riskbedömningsmetoder och eventuella riskhanteringsåtgärder.
  • Att förändra beteendet och kulturen på verkstadsgolvet.
  • Att inhämta, förklara och tillgängliggöra diverse specifik, kostnadseffektiv god praxis som är genomförbar för små och medelstora företag och som avser vissa cancerframkallande ämnen.
  • Medlemsstater och organisationer kommer att uppmanas till att erbjuda sig att fungera som mentorer eller partner genom att ha hand om en specifik del av åtgärdsprogrammet, exempelvis om en specifik grupp av cancerframkallande ämnen eller en viss sektor.

De som troligtvis kommer att dra nytta av programmet är framför allt mindre företag med begränsad erfarenhet av god praxis. Man hoppas också att en ökad medvetenhet kommer att leda till innovativa tillverkningsprocesser, som resulterar i att cancerframkallande ämnen kan ersättas med säkrare alternativ.

Medverkan i färdplanen

De sex organisationerna uppmanar alla att vidta åtgärder, införa god praxis och öka medvetenheten för att förhindra exponering för cancerframkallande ämnen.

Begreppet god praxis ska tolkas i vid mening, dvs. som alla initiativ som hjälper arbetstagare och arbetsgivare att skydda sig mot cancerframkallande ämnen i arbetet. Några exempel på detta är tekniska åtgärder, verksamhet för att öka medvetenheten, riskbedömningsverktyg, branschspecifika metoder, åtgärder avseende förebyggandekultur, samarbete mellan företag, samarbete mellan medlemsstater, forskningsinstitut eller ekonomiska sektorer osv.

Organisationerna uppmanas att presentera sina (planerade) initiativ och/eller uppvisa sin vilja att samarbeta med andra som en del av färdplanen.

Initiativen ska skickas in via http://www.roadmaponcarcinogens.eu.

Vägen framåt

EU-Osha hjälper till att marknadsföra programmet och kommer att stödja partnerna genom att anordna ett årligt evenemang för att öka medvetenheten och utvärdera de framsteg som görs. Dessutom inriktas EU-Oshas kampanj för ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019 på farliga ämnen, vilket gör att kampanjen ligger i linje med färdplanen och målen i detta.

Programmet innehåller ett handlingsprogram som kommer att omfatta olika ordförandeskap i rådet, och inleds under det nederländska ordförandeskapet 2016.

Mer information

Se färdplanen för fullständig information om de gemensamma insatser som planeras för att minska förekomsten av yrkesrelaterad cancer.

OSHwiki innehåller artiklar om

EU-Oshas årliga färdplansevenemang – A+A, 18 oktober 2017 – onlinesammanfattning av seminariet

Arbetet under det finska EU-ordförandeskapets konferens den 27–28 november 2019

Arbetet under konferensen i Amsterdam om arbetsrelaterad cancer den 23–25 maj 2016