Färdplan om cancerframkallande ämnen

Initiativ mot arbetsrelaterad cancer

Cancer bedöms vara den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Det är ett konstaterat faktum att mer kan göras för att minska antalet fall av arbetsrelaterad cancer. Därför undertecknade sex europeiska organisationer ett avtal den 25 maj 2016 där de förbinder sig att delta i ett frivilligt åtgärdsprogram för att höja medvetenheten om riskerna vid exponering för cancerframkallande ämnen på arbetsplatser och utbyta god praxis.

Samarbetsparterna i avtalet är följande:

Avtalet förnyades den 28 november 2019 och undertecknades av det finska social- och hälsovårdsministeriet och det tyska federala arbets- och socialministeriet, som tackade Österrike och Nederländerna för deras åtagande, samt av de fyra deltagarna på EU-nivå (Europeiska kommissionen, EU-Osha, Europeiska fackliga samorganisationen och BusinessEurope).

Vid det tyska ordförandeskapets konferens ”STOP cancer in the workplace” den 9 och 10 november 2020, som anordnades av det tyska federala arbets- och socialministeriet (BMAS) och det federala institutet för arbetarskydd och hälsa (BAuA), presenterade parterna som undertecknat färdplanen en ny strategi för 2020–2024.

Strategi 2020–2024

Följande fyra mål fastställs för perioden 2020–2024:

  • Skapa medvetenhet hos arbetstagare och företag om riskerna vid exponering för cancerframkallande ämnen och behovet av förebyggande åtgärder runtom i Europa.
  • Hjälpa arbetstagare och företag att förebygga exponering för cancerframkallande ämnen på arbetet och minimera effekterna av dessa ämnen på arbetstagarna.
  • Mobilisera intressenter och öka relevanta aktörers medverkan för att mångfaldiga insatserna runtom i Europa.
  • Främja innovativa lösningar för att överbrygga klyftan mellan forskningsresultat och företagens behov.

Medverkan i färdplanen

Med start 2021 kommer parterna som undertecknat färdplanen att ta en rad initiativ för att få största möjliga genomslag i arbetet med att förebygga arbetstagares exponering för cancerframkallande ämnen. Dessa så kallade ”utmaningar” kommer alla att bidra till att de fyra huvudmålen uppnås. Utmaningarna leds och genomförs av små team bestående av ”färdvägspartner”. De behöver dock få inspel från andra för att kunna lyckas. Utöver de åtta samarbetspartner som nämns ovan kommer även ett flertal länder att medverka. Diverse organisationer från olika europeiska länder kommer också att bjudas in att delta inom ramen för en eller flera av dessa utmaningar.

Initiativen ska skickas in via https://www.roadmaponcarcinogens.eu 

Vägen framåt

EU-Osha hjälper till att marknadsföra programmet och kommer att stödja parterna genom att anordna evenemang för att öka medvetenheten och utvärdera de framsteg som görs. I programmet fastställs en handlingsplan som kommer att sträcka sig över flera ordförandeskap i Europeiska unionens råd. EU-Osha kommer att hjälpa till med att anordna och marknadsföra evenemangen och aktiviteterna i färdplanen.

Mer information

Se färdplanen för fullständig information om de gemensamma insatser som planeras för att minska förekomsten av arbetsrelaterad cancer.

OSHwiki innehåller artiklar om följande:

Besök vår webbsida om EU-Oshas undersökning om cancerriskfaktorer för arbetstagare

Publikation från det tyska ordförandeskapets konferens, 9–10 november 2020 och sammanfattning av konferensen

Publikation från det finska EU-ordförandeskapets konferens den 27–28 november 2019

EU-Oshas färdplansevenemang – A+A, 18 oktober 2017 – onlinesammanfattning av seminariet

Publikation från konferensen i Amsterdam om arbetsrelaterad cancer den 23–25 maj 2016

Den europeiska planen mot cancer