You are here

Nationella kontaktpunkter

National Focal Points

EU-Osha har en nationell kontaktpunkt i varje EU-medlemsland, och information om respektive kontaktpunkt är tillgänglig för allmänheten.

Kontaktpunkterna utses av respektive lands regering och är EU-Oshas officiella representanter för sitt land. Kontaktpunkterna är vanligtvis behöriga statliga arbetsmiljömyndigheter och det är de som främst bidrar till genomförandet av EU-Oshas arbetsprogram.

Vilken är den rättsliga grunden för nationella kontaktpunkter?

Enligt rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå ska det upprättas en nationell kontaktpunkt som antingen är den behöriga nationella myndigheten eller också en nationell institution som denna myndighet har utsett.

Den nationella kontaktpunkten ska beakta ståndpunkter från arbetsmarknadens parter på nationell nivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.

Hur fungerar de nationella kontaktpunkterna?

Varje kontaktpunkt leder sitt eget trepartsnätverk, som består av statliga organ och representanter från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Det nationella nätverket avspeglar situationen i medlemsstaten och fastställs inte av EU-Osha.

Nätverket bidrar till EU-Oshas arbete och spridningen av produkterna och informationen till intressenterna i landet. Kontaktpunkterna är också delaktiga i planeringen och genomförandet av EU-Oshas kampanjer liksom i utnämningen av nationella experter till EU-Oshas grupper och seminarier.

Vad gäller för icke-medlemsstater?

Även EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein har nationella kontaktpunkter som deltar fullt ut i EU-Oshas nätverk av kontaktpunkter och behandlas på samma sätt som medlemsstaterna. Schweiz, som är ett Efta-land, deltar också i EU-Oshas nätverk av kontaktpunkter.

EU-Osha stöder även nationella kontaktpunkter i de länder som omfattas av instrumentet för föranslutningsstöd (IPA), nämligen f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Turkiet, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo enligt UNSCR 1244/99, Montenegro och Serbien.