Nationella kontaktpunkter

Image

EU-Osha har en nationell kontaktpunkt i varje EU-medlemsland, och information om respektive kontaktpunkt är tillgänglig för allmänheten.

Kontaktpunkterna utses av respektive lands regering och är EU-Oshas officiella representanter för sitt land. Kontaktpunkterna är vanligtvis behöriga statliga arbetsmiljömyndigheter och det är de som främst bidrar till genomförandet av EU-Oshas arbetsprogram.

Vilken är den rättsliga grunden för nationella kontaktpunkter?

Enligt rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå ska det upprättas en nationell kontaktpunkt som antingen är den behöriga nationella myndigheten eller också en nationell institution som denna myndighet har utsett.

Den nationella kontaktpunkten ska beakta ståndpunkter från arbetsmarknadens parter på nationell nivå i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.

Hur fungerar de nationella kontaktpunkterna?

Varje kontaktpunkt leder sitt eget trepartsnätverk, som består av statliga organ och representanter från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Det nationella nätverket avspeglar situationen i medlemsstaten och fastställs inte av EU-Osha.

Nätverket bidrar till EU-Oshas arbete och spridningen av produkterna och informationen till intressenterna i landet. Kontaktpunkterna är också delaktiga i planeringen och genomförandet av EU-Oshas kampanjer liksom i utnämningen av nationella experter till EU-Oshas grupper och seminarier.

Vad gäller för icke-medlemsstater?

Norge, Island och Liechtenstein har som EES-länder också nationella kontaktpunkter. De deltar fullt ut i EU-Oshas kontaktpunktsnätverk och behandlas på samma sätt som medlemsstaterna. Schweiz deltar också som Eftaland i EU-Oshas kontaktpunktsnätverk.

EU-Osha har också nationella kontaktpunkter från västra Balkan och Turkiet genom ett program som finansieras av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA). Följande länder deltar för närvarande: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo (enligt FN:s säkerhetsråds resolution nr 1244/99), Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Syftet med detta samarbete är att förbereda dessa länder inför ett fullständigt deltagande i EU-Oshas nätverk och att bidra till utvecklingen av en riskförebyggande kultur. De aktiviteter som får stöd har oftast samband med informationsutbyte och verksamhet för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor inom ramen för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv.