Filmkriterier

Filmen ska handla om risker som människor ställs inför på arbetsplatsen (fysiska, kemiska, mekaniska eller psykosociala risker). Den kan också gälla anställdas rättigheter, arbetsmiljö eller effekter av politiska och ekonomiska förändringar på vårt sätt att arbeta. Ett annat fokus kan vara sektorer som är viktiga för det ekonomiska, kulturella och politiska livet i Europa (dvs. utbildning, jordbruk, byggsektorn, hälsovård) eller grupper som står inför särskilda utmaningar, till exempel migrantarbetare, kvinnor, funktionshindrade anställda, unga eller äldre arbetstagare.

Ett hälsosamt arbetslivs filmpris tilldelas en kreativ och artistisk dokumentärfilm, som skapar debatt och diskussioner bland Europas medborgare om betydelsen av en god arbetsmiljö. Filmen ska ha ett tydligt budskap som övertygar juryn genom en stark berättelse, starka karaktärer och skickligt filmhantverk vad gäller kameraarbete, ljud och klippning. 

Vinnaren av filmpriset på temat Ett hälsosamt arbetsliv ska ge Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) rätt att kostnadsfritt

  • lägga till en trailer eller ett upp till fem minuter långt klipp ur den vinnande filmen samt stillbilder (foton) på EU-Oshas webbplats, i pressmeddelanden eller i EU-Oshas nyhetsbrev,
  • visa och presentera trailern eller den vinnande filmen i sin helhet på slutna och icke-kommersiella evenemang anordnade av EU-Osha och dess nätverk av kontaktpunkter i EU- och EES-länderna samt i kandidatländer eller potentiella kandidatländer,
  • få den vinnande filmen textad på flera europeiska språk och ge EU-Osha icke-exklusiv, icke-kommersiell rätt som inte avser biografer att ge ovanstående nätverk och andra officiella partner tillgång (via en inloggningsskyddad elektronisk plattform).

I gengäld kan filmmakaren/rättighetshavaren få rättigheterna till undertexterna till den vinnande filmen för fortsatt användning kostnadsfritt.