Förbättra efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna

© EU-OSHA/Jim Holmes

I takt med att arbetets struktur och organisation och kontrollen av arbetet fortsätter att förändras blir det viktigare än någonsin att se till att företagen uppfyller sina skyldigheter enligt arbetsmiljöbestämmelserna. Inom EU-Oshas verksamhet för att stödja efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna (2021–2024) tittar man på faktorer som påverkar efterlevnaden av arbetsmiljönormer. Syftet är att främja en organisationsmiljö som gör det gynnsamt för företagen att verka för att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Förbättra företags efterlevnad av arbetsmiljöbestämmelserna

Att följa arbetsmiljöbestämmelser kan vara en utmaning, särskilt för mikroföretag och små företag. Enligt tidigare forskning från EU-Osha har vissa externa faktorer stor betydelse för efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser:

  • rättsliga åtgärder för att se till att lagstiftningen efterlevs
  • påverkan som rör leveranskedjan
  • externa arbetsmiljötjänster
  • sociala eller sektorsbundna normer
  • ekonomiskt stöd.

Denna verksamhet syftar till att följa upp dessa resultat genom att granska de typer av stöd som finns tillgängliga och undersöka innovativa strategier för att stödja efterlevnaden. Även om fokus ligger på mikroföretag och små företag beaktas även den viktiga roll som större företag spelar för att skapa en miljö som gynnar efterlevnaden.

Forskningsprogrammets faser

Efter en inledande övergripande granskning av efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna identifierades två större delområden för ytterligare fördjupade studier:

  • På det första, som rör marknadsbaserade strategier för att främja arbetsmiljö, tittar man på politik och strategier som påverkar relationerna inom leveranskedjan för att förbättra efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna. Särskilt fokus ligger på jordbrukslivsmedels- och byggbranschen.
  • Det andra delområdet är inriktat på statligt inflytande, dvs. lagstiftnings- och övervakningsstrategier som tillämpas för att se till att arbetsmiljöbestämmelserna efterlevs. Syftet är att identifiera innovativa metoder som inspektioner och myndigheter som arbetar förebyggande infört för att främja en god arbetsmiljö.

Effekten av covid-19 på efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna

I den övergripande granskningen fastställs också behovet av att undersöka hur utmaningarna i samband med covid-19 påverkar efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna. Detta blir tydligast inom jordbrukslivsmedels- och byggbranschen eftersom arbetstagarna i dessa branscher är bland dem som drabbas hårdast av pandemin och avbrotten i leveranskedjan. Forskningen ska ligga till grund för utformningen av politik som förbättrar arbetsvillkoren genom att hjälpa företagen att efterleva arbetsmiljöbestämmelserna.