Arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av biologiska agens

Det är välkänt att biologiska agens orsakar sjukdomar. Enligt den europeiska undersökningen om arbetsvillkor från 2015 exponeras en allt större andel av de europeiska arbetstagarna (13 procent, vilket är 1,5 gånger fler än tio år tidigare) för smittämnen på arbetet. Biologiska agens är bland annat virus, bakterier, svamp och parasiter, och de kan antingen i sig själva orsaka hälsoproblem eller genom att man exponeras för dithörande allergener eller toxiner.

Arbetsrelaterad exponering för biologiska agens kan kopplas till allvarliga hälsoproblem såsom infektionssjukdomar, cancer och allergier. Vissa biologiska agens kan även vara skadliga för foster.

Arbetstagare inom vissa sektorer, såsom hälso- och sjukvården eller veterinärmedicinska yrken, jordbruket, avloppsvattenhantering och laboratorier är särskilt utsatta. Dessa personer hanterar kanske mikrober direkt eller exponeras för dem genom kontakt med bland annat kroppsvätskor eller jord. Om man känner till källan till exponeringen för en biologisk agens är det ganska lätt att förebygga allvarligare konsekvenser för hälsan. Det är mycket svårare att hantera risker från okända exponeringskällor.

EU-Osha tillhandahåller publikationer om detta ämne:

Biologiska agens och arbetsrelaterade sjukdomar: resultat av en litteraturgenomgång, expertundersökning och analys av övervakningssystem: rapport och sammanfattning

Diskussionsunderlag med kartläggning av sektorer där exponeringen för biologiska agenser är hög: hälso- och sjukvård, arbeten som inbegriper resor och kontakt med resenärer, djurrelaterade yrken, avfallshantering och rening av avloppsvatten samt åkerbruk.