Biologiska agenser och förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar: en genomgång

Keywords:

Denna rapport är slutresultatet av ett större beställt projekt vars syfte var att behandla exponeringen för biologiska agenser på arbetsplatsen och därmed förknippade hälsoeffekter. Studien omfattade en genomgång av den vetenskapliga litteraturen, intervjuer med experter, möten i fokusgrupper och en workshop för berörda parter. I rapporten presenteras en konsoliderad sammanfattning av resultaten av projektet som helhet utifrån viktiga teman som fastställts under genomgången. Bland annat behandlas berörda sektorer, utsatta grupper, framväxande risker och övervakningssystem som används i europeiska länder.

För närvarande finns det inget systematiskt tillvägagångssätt för att förebygga exponering för biologiska agenser på arbetsplatsen eller för att känna igen därmed förknippade hälsoproblem. Genom att analysera den kunskap som finns om dessa riskfaktorer, ringa in dataluckor och föreslå framtida politiska alternativ syftar rapporten till att öka medvetenheten om problemet och ge tillförlitlig information som underlag för insatser för att inrätta effektiva förebyggande åtgärder.

Ladda ner in: en