Dataskydd

Image

EU:s nya dataskyddslagstiftning ger ett mer omfattande skydd för enskilda personer. Du har rätt att bli informerad om när och om hur dina personuppgifter behandlas (samlas in, används, lagras) av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha).

Alla personuppgifter som samlas in av EU-Osha behandlas i enlighet med bestämmelserna i den nya förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Som allmän princip gäller att EU-Osha bara behandlar personuppgifter i syfte att utföra uppgifter av allmänt intresse på grundval av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/126 av den 16 januari 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94.

Registrerade har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter, rättelse och radering av uppgifterna samt begränsning av behandlingen och till att invända mot behandlingen.

En begäran om att utöva någon av dessa rättigheter ska översändas per e-post till den organisatoriska del av byrån som anförtrotts behandlingen i enlighet med det relevanta meddelandet om skydd av personuppgifter som avser behandlingen.

Registrerade kan när som helst rådfråga EU-Oshas dataskyddsombud (dpo osha [punkt] europa [punkt] eu) eller vända sig till Europeiska datatillsynsmannen.

Närmare upplysningar om EU-Oshas behandling av personuppgifter finns i vårt centrala register.

Du kan läsa mer om vår internetpolicy, inbegripet användningen av kakor och alternativet att välja bort dem, i det särskilda meddelandet om behandling av personuppgifter. Vi använder sociala medier till att presentera vårt arbete genom kanaler i sociala medier. Varje kanal i sociala medier har sin egen policy för hur den behandlar dina personuppgifter när du går in på dess webbplatser. Därför bör du läsa igenom den relevanta integritetspolicyn noga innan du använder sociala medier.

Du kan läsa mer om vår internetpolicy, inbegripet användningen av kakor och alternativet att välja bort dem, i det särskilda meddelandet om skydd av personuppgifter. Vi använder våra kanaler i sociala medier till att presentera vårt arbete. Varje kanal i sociala medier har sin egen policy för hur den behandlar dina personuppgifter när du går in på dess webbplatser. Därför bör du läsa igenom den relevanta dataskyddspolicyn noga innan du använder sociala medier.

 

De interna regler som antagits i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 2018/1725 och som rör begränsningar av vissa rättigheter som registrerade har i samband med behandling av personuppgifter finns här.