Framväxande risker

Arbete och arbetsplatser förändras ständigt med införandet av ny teknik, ämnen och arbetsprocesser, förändringar i arbetskraftens och arbetsmarknadens struktur samt nya typer av anställningar och arbetsorganisation. Detta kan ge upphov till nya risker och utmaningar för arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Dessa måste förutses och hanteras för att man ska kunna garantera säkra och trygga arbetsplatser i framtiden.

Ett av EU-Oshas viktigaste mål är att identifiera och tillhandahålla trovärdiga data av hög kvalitet om dessa nya och framväxande arbetsmiljörisker som tillgodoser de politiska beslutsfattarnas och forskarnas behov och gör det möjligt för dem att vidta lämpliga och effektiva åtgärder.

I detta syfte insamlar och undersöker Europeiska riskcentrumet data, som bygger på forskning och expertsamråd, om tendenser och underliggande faktorer som påverkar arbetsplatser och arbetstagares säkerhet och hälsa. Det tar fram diskussionsunderlag, rapporter, sammanfattningar och visualiseringar riktade till beslutsfattare, arbetsmarknadens parter, forskare och arbetsplatsförmedlare på EU-nivå och nationell nivå för att ge dem den information och de verktyg som behövs för att effektivt kunna lösa de nya och framväxande utmaningarna på ett effektivt sätt.

Det slutliga målet är att öka medvetenheten om hur förändringar av alla slag – tekniska, samhälleliga, politiska och ekonomiska – troligen kommer att påverka Europas arbetstagares säkerhet och hälsa, samt att främja ett lämpligt förebyggande av framtida arbetsmiljöutmaningar för att säkerställa säkra och trygga arbetsplatser framöver.

Fastställande av framväxande risker

Framsynthet

EU-Osha har genomfört en rad framsynthetsprojekt i avsikt att utvärdera möjliga effekter av ny teknik, nya arbetssätt och samhällsförändringar på arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Projekten syftar inte bara till att identifiera nya risker när de dyker upp, utan också till att förutse förändringar som kan påverka arbetsplatsmiljön.

EU-Oshas framsynthetsprojekt bygger på en mängd olika metoder, inklusive litteraturbedömningar, samråd med experter och uppbyggnad av scenarier. EU-Osha organiserar seminarier för att samla kunskaper, bidra till bättre resultat och stimulera debatten.

Detta arbetsprogram syftar till att informera beslutsfattarna och bidra till att fastställa prioriteringar för åtgärder och forskning. Framsynthetsstudier kan få en betydande påverkan på politiken; de kan till exempel hjälpa politikerna att komma fram till innovativa lösningar, och de främjar ett långsiktigt strategiskt tillvägagångssätt.

De ämnen som redan ingår i översiktsserien är till exempel gröna jobb, IKT/digitalisering, cirkulär ekonomi och klimatförändringar.

Dessutom undersöks nya och framväxande risker i en serie sektorsspecifika publikationer om framtiden för jordbruket och skogsbruket

Diskussionsunderlag från experter

EU-Osha offentliggör utvärderingsunderlag från experter för att skapa debatt om det framtida arbetet och om aktuella frågor avseende arbetsmiljö bland experter och beslutsfattare på området i hela EU. Slutsatserna i dessa dokument föreslår ofta områden för vidare forskning eller åtgärder.

Ämnen som redan omfattas av utvärderingarna inbegriper crowdsourcing, robotteknik och prestationshöjande läkemedel, 3-D-utskrift, övervakningsteknik och e-återförsäljningssektorn.

Utforska allt expertdiskussionsunderlag om framväxande risker