You are here

Utveckling inom IKT och digitalisering på arbetsplatsen

Ett framsynthetsprojekt från EU-Osha undersöker den potentiella effekten på arbetsmiljön av den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), inklusive artificiell intelligens och robotteknik. Detta projekt syftar till att ge EU:s beslutsfattare, medlemsstaternas regeringar, fackföreningar och arbetsgivare den information de behöver om förändringar inom IKT, deras inverkan på arbetets och arbetsplatsens karaktär och de nya arbetsmiljöutmaningar som de kan föra med sig.

Projektet omfattar tre arbetspaket:

  • Arbetspaket 1 syftar till att fastställa nyckeltendenser och drivande faktorer som kan leda till nya och nya arbetsmiljörisker i samband med IKT och förändringar av arbetsplatsen.
  • Med utgångspunkt från nyckeltendenserna och de drivande faktorerna från arbetspaket 1 syftar arbetspaket 2 till att utveckla möjliga och troliga scenarier för hur arbetsplatser kommer att se ut år 2025, för att illustrera framtida arbetsmiljöutmaningar i samband med utvecklingen inom IKT och arbetsplatser.
  • Arbetspaket 3 syftar till att främja projektets resultat med hjälp av de scenarier som utvecklats i arbetspaket 2 för att tillsammans med politiska beslutsfattare undersöka möjliga strategier för att hantera de arbetsmiljöutmaningar som fastställts i scenarierna.

Dessa aktiviteter bör bidra till att garantera säkra och trygga arbetsplatser i framtiden, i linje med smart, hållbar and inkluderande tillväxt i EU.

Uppföljningsstudierna undersöker vidare viktiga områden och utmaningar som betonas i projektet.