You are here

Farliga ämnen

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Farliga ämnen – det vill säga vätskor, gaser eller ämnen i fast form som innebär en risk för arbetstagares hälsa eller säkerhet – förekommer på nästan alla arbetsplatser. Miljontals arbetstagare i Europa kommer i kontakt med kemikalier och biologiska agens som kan vara skadliga.

Hela 15 procent av arbetstagarna i EU måste hantera farliga ämnen som en del av sitt dagliga arbete. Ytterligare 15 procent rapporterar att de andas in rök, ångor, stoft eller damm på jobbet.

Vissa mycket farliga ämnen, som asbest (som orsakar lungcancer och andra dödliga andningssjukdomar), är numera förbjudna eller underkastade strikt kontroll. Men det finns fortfarande andra skadliga ämnen som har en utbredd användning. Genom den befintliga lagstiftningen ska det säkerställas att riskerna med dem hanteras på rätt sätt.

Hälsorisker

Arbete med farliga ämnen kan generera hälsobesvär som omfattar alltifrån mindre ögon- och hudirritationer till allvarliga effekter som missbildningar och cancer. Effekterna kan vara både akuta och långsiktiga och vissa ämnen kan ha en kumulativ effekt. Detta är några av de vanligaste farorna:

Biologiska agens

Bakterier, virus, svamp och parasiter förekommer inom många sektorer, och eftersom de sällan syns är man inte alltid medveten om de risker de innebär.

Inom vissa sektorer löper arbetstagare särskilt hög risk att exponeras för skadliga biologiska agens:

 • Hälso- och sjukvård
 • Jordbruk
 • Veterinärtjänster
 • Rengöring och underhåll
 • Avlopps- och avfallshantering
 • Trädgårdsskötsel
 • Laboratoriearbete

Här kan du läsa mer:

Andra publikationer om biologiska agens:

Framväxande risker

Ny teknik, expanderande branscher och en förändrad arbetsorganisation kan leda till en ökad risk för skador till följd av biologiska eller kemiska agens. Inom miljösektorn kan t.ex. innovativ teknik medföra risker som man har dålig kännedom om. Ett annat exempel är att allt fler arbetstagare exponeras för farliga ämnen inom serviceyrken som hemtjänst och avfallshantering, där det förekommer olika former av exponering men riskmedvetenheten är låg. Det är viktigare än någonsin att arbetstagare och arbetsgivare är medvetna om de potentiella riskerna och vidtar förebyggande åtgärder.

Här kan du läsa mer om framväxande risker, gröna jobb och nanomaterial.

Mer information om framväxande risker:

Råd till arbetsgivare

För att skydda anställda mot farliga ämnen är arbetsgivare inom EU enligt lag skyldiga att utföra en riskbedömning. De bör därefter vidta åtgärder för att så långt det går undanröja eller minska de risker som identifierats. Situationen bör slutligen regelbundet övervakas och effektiviteten av förebyggande åtgärder utvärderas.

Det finns en mängd modeller som utvecklats av medlemsstaterna för att hjälpa små och medelstora företag att genomföra en riskbedömning. Läs mer på OSHwiki-sidan om riskhantering för farliga ämnen.

Arbetsgivarna måste också ta hänsyn till särskilt utsatta grupper − såsom unga, gravida eller ammande arbetstagare − som enligt lagstiftningen ska omfattas av ett särskilt skydd.

Förebyggande åtgärder

Genom EU-lagstiftningen fastställs en åtgärdshierarki som arbetsgivare måste följa för att kontrollera den risk som arbetstagarna utsätts för på grund av farliga ämnen. Eliminering och ersättning är överst i åtgärdshierarkin av kontrollåtgärder.

 • Om möjligt ska användningen av ett farligt ämne elimineras, genom att man ändrar på processen eller produkten där det används.
 • Om ämnet inte går att eliminera bör det farliga ämnet ersättas med ett ofarligt eller mindre farligt ämne.
 • Där riskerna för arbetstagarna inte förebyggs bör gemensamma kontrollåtgärder genomföras för att undanröja eller minska riskerna för arbetstagarnas hälsa. Enligt lag ska personlig skyddsutrustning användas som en sista utväg om exponeringen inte kan kontrolleras på lämpligt sätt genom andra metoder.  
 • För ett antal farliga ämnen finns det yrkeshygieniska gränsvärden (OEL) som måste följas.
 • Riskhantering av farliga ämnen
 • PPT Farliga ämnen och riskbedömning (på 22 språk)
 • Läs EU-Oshas faktablad om eliminering och ersättning av farliga ämnen.

Bra kommunikation

För att trygga arbetstagarnas säkerhet ska de få information om följande:

 • Resultaten av arbetsgivarens riskbedömning
 • Vilka risker de utsätts för och hur de kan komma att påverkas av de farliga ämnena
 • Vad de kan göra för att skydda sig själva och andra
 • Hur man kontrollerar och upptäcker om något har gått fel
 • Vem de ska rapportera problemen till
 • Resultaten av eventuell exponerings- eller hälsoövervakning
 • Förebyggande åtgärder som ska vidtas i samband med underhållsarbete
 • Första hjälpen och förfaranden i nödsituationer

Läs EU-Oshas e-faktablad Dangerous substances and successful workplace communication.

Rättsligt skydd

Enligt lag måste arbetsgivare i EU skydda sina anställda från att skadas av farliga ämnen på arbetsplatsen. Arbetsgivare ska utföra riskbedömningar, och vidta åtgärder utifrån dessa. De är också skyldiga att informera och utbilda arbetstagarna om farliga ämnen och biprodukter. Gå till översikter över tillämplig EU-lagstiftning.

EU-förordningarna om arbetsmiljöfrågor integreras i den nationella lagstiftningen, men medlemsstaterna har också rätt att införa ytterligare eller striktare bestämmelser för att skydda sina arbetstagare. Det är därför viktigt att företagen kontrollerar vilken lagstiftning som gäller i respektive land.

Läs mer om: