Norge

Arbetsmiljölagen ska garantera trygga anställningsförhållanden, en säker arbetsmiljö och en meningsfull arbetssituation för samtliga arbetstagare.
Det är företagen själva som har ansvaret för att förebygga olyckor och hälsoskador till följd av arbete. Arbetsgivarna har skyldighet att se till att arbetsmiljön och säkerheten är lämplig och tillfredsställande. Myndigheterna ska bidra till detta genom att se till att företagen bedriver ett systematiskt hälso-, miljö- och säkerhetsarbete.
Arbeidstilsynet (Arbetsmiljöinspektionen), Petroleumstilsynet (Petroleuminspektionen) och forskningsorganisationen Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) lyder under Arbetsdepartementet. Arbeidstilsynet är en statlig myndighet som lyder under Arbetsdepartementet. Myndighetens uppgift är att granska att företagen följer arbetsmiljölagens krav.Arbeidstilsynet har funktionen som kontaktpunkt för kontakter med Europeiska arbetsmiljöbyrån.


Kontaktställenas kontaktuppgifter

Arbeidstilsynet
Statens hus, Prinsens Gate 1
7468 Trondheim
Norge
Contact person:
Gro Synnøve Rygh FÆREVÅG
Tel: +47 73199700
E-postadress: focal [dot] point [at] arbeidstilsynet [dot] no