Rumänien

I Rumänien är ministeriet för arbete, familj och socialt skydd behörig myndighet inom arbetsmiljöområdet. Myndighetens viktigaste ansvarsområden är att utforma nationell politik och strategi inom arbetsmiljöområdet, utforma förslag till rättsakter för genomförande av den nationella strategin och ansvara för tillsynen över att lagstiftningen följs. Yrkesinspektionen övervakar efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen.Det nationella forsknings- och utvecklingsinstitutet "Alexandru Darabont" fastställer utifrån vetenskaplig grund åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och främja den överenskomna politiken inom området. Folkhälsoministeriet är den centrala myndigheten inom området hälsovård och välfärd. Folkhälsodirektoraten ansvarar för efterlevnaden av arbetsmiljöstandarder och verkar för att främja en god arbetsmiljö. National House of Pensions and Other Social Insurance Rights är försäkringsgivare inom området arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor.Europeiska arbetsmiljöbyråns nationella kontaktpunkt i Rumänien ansvarar för det nationella arbetsmiljönätverket och tillhandahåller information på Europeiska arbetsmiljöbyråns rumänska webbplats.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com