Uppdrag och vision

EU-Oshas uppdrags- och visionsbeskrivningar förklarar dess roll inom ramen för det mandat som fastställs i inrättandeförordningen. Uppdragsbeskrivningen anger vad byrån gör. Visionsbeskrivningen förklarar vad byrån vill uppnå.

Dessa beskrivningar antas av styrelsen och ingår i verksamhetsstrategin. De visar hur styrelsen vill att byrån ska genomföra sitt mandat.

Vårt uppdrag

Vi utvecklar, sammanställer och tillhandahåller tillförlitliga och relevanta uppgifter, analyser och verktyg för att höja kunskapsnivån, öka medvetenheten, utbyta arbetsmiljöinformation och tillhandahålla goda praktiska lösningar inom detta område som tillgodoser behoven hos olika arbetsmiljöaktörer.

Vår vision

Att vara ett erkänt ledande organ som främjar ett säkert och hälsosamt arbetsliv i Europa och vars verksamhet bygger på trepartssamarbete, delaktighet och utvecklande av en kultur som förhindrar arbetsmiljörisker, i syfte att säkerställa en smart, hållbar, produktiv och inkluderande ekonomi.

EU-Osha är EU:s informationsbyrå på arbetsmiljöområdet. Vårt arbete bidrar till Europeiska kommissionens strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027 och EU:s andra relevanta strategier och program.

Mer information finns i verksamhetsstrategin och arbetsprogrammen samt i vår inrättandeförordning.