Uppdrag och vision

Dessa beskrivningar antas av styrelsen och ingår i verksamhetsstrategin. De visar hur styrelsen vill att byrån ska genomföra sitt mandat.

Vårt uppdrag

Vi utvecklar, sammanställer och tillhandahåller tillförlitliga och relevanta uppgifter, analyser och verktyg för att höja kunskapsnivån, öka medvetenheten, utbyta arbetsmiljöinformation och tillhandahålla goda praktiska lösningar inom detta område som tillgodoser behoven hos olika arbetsmiljöaktörer.

Vår vision

Att vara ett erkänt ledande organ som främjar ett säkert och hälsosamt arbetsliv i Europa och vars verksamhet bygger på trepartssamarbete, delaktighet och utvecklande av en kultur som förhindrar arbetsmiljörisker, i syfte att säkerställa en smart, hållbar, produktiv och inkluderande ekonomi.

EU-Osha är EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor. Vårt arbete bidrar till kommissionens arbetsmiljöstrategi för 2014–2020 och andra relevanta EU-strategier och EU-program, såsom Europa 2020.

Mer information finns i verksamhetsstrategin och arbetsprogrammen samt i vår inrättandeförordning.