En åldrande arbetskraft: konsekvenser för arbetsmiljön – en forskningsöversikt

Keywords:

Här presenteras det sammanhang som översikten gjordes inom: Europas åldrande arbetskraft. Forskning om tre huvudsakliga frågor tas upp: 1) Vilka förändringar sker i samband med att arbetsföra människor åldras? 2) Vilka blir följderna av dessa förändringar under arbetslivet? 3) Vilka arbetsmiljöåtgärder främjar hållbart arbete under hela arbetslivet? Kunskapsluckor identifieras och övergripande slutsatser och möjliga politiska följder presenteras, med betoning på vikten av bättre riskförebyggande åtgärder för alla arbetstagare och hänsyn till individuell arbetsförmåga, specifika åtgärder i de riskförebyggande strategierna samt effektiva arbetsmiljösystem.

Ladda ner in: en