Forskningsöversikt om rehabilitering och återgång till arbetet

Keywords:

Arbetskraften i Europa blir allt äldre. Äldre arbetstagare löper särskilt stor risk för att bli sjukpensionerade i förtid och för att långtidssjukskrivas, vilket medför avsevärda kostnader. Översynens målsättning är att ge en aktuell sammanfattning av kunskaperna om system för arbetsrehabilitering och återgång till arbetet samt program och åtgärder och deras olika beståndsdelar. Där analyseras aktuella belägg för åtgärdernas effektivitet och de faktorer som ligger bakom framgångsrik och hållbar rehabilitering och återanpassning utforskas.

Ladda ner in: en