Riskfaktorer för yrkesbetingad cancer i Europa – metoden för undersökningen av arbetstagares exponering

Keywords:

EU-Oshas undersökning av arbetstagares exponering för cancerriskfaktorer i Europa ger information om arbetstagares sannolika exponering för flera kända cancerriskfaktorer under deras senaste arbetsvecka. I den här rapporten beskrivs den metod som användes för att ta fram undersökningen.

Den förklarar hur undersökningen av arbetstagares exponering anpassades utifrån den australiska undersökningen av arbetstagares exponering och vilka åtgärder som vidtogs för att översätta frågeformuläret till språken i de EU-medlemsstater där undersökningen genomfördes. Den innehåller en närmare beskrivning av hur det anpassade frågeformuläret granskades och av de metoder som sedan användes för provtagning, huvudsakligt fältarbete, kontroll av datakvalitet och viktning av data.

Rapporten innehåller mer detaljerade uppgifter och kompletterar den redan offentliggjorda sammanfattningen av metoden för undersökningen av arbetstagares exponering.

Ladda ner in: en