άτομο που συμμετέχει σε πρόγραμμα τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο συνδυάζει την ουσιαστική μάθηση στον χώρο εργασίας με τη μάθηση σε ιδρύματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, και το οποίο οδηγεί στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο

ελαφρύ, πτητικό, άχρωμο, εύφλεκτο, δηλητηριώδες υγρό με χαρακτηριστική οσμή που είναι ελαφρώς ηπιότερη και πιο γλυκιά από της αιθανόλης

μέθοδος που βασίζεται σε μια διαδικασία επανάληψης στην οποία τα αποτελέσματα των προηγούμενων γύρων επιστρέφονται στους εμπειρογνώμονες για νέα αξιολόγηση

νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, συμβατικές σχέσεις, χρήση του χρόνου εργασίας, νέες τεχνολογίες, αλλαγές στο εργατικό δυναμικό και αλλαγές στα συστήματα ΕΑΥ