Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

02836E

Info -

Μαθησιακές δυσκολίες

Translations

 • Български: Въпроси, свързани с когнитивни увреждания
 • Čeština: otázky spojené s poruchami učení
 • Dansk: Spørgsmål vedrørende indlæringsvanskeligheder
 • Deutsch: Belange von Menschen mit Lernbehinderungen
 • Ελληνικά: Μαθησιακές δυσκολίες
 • English: Learning disability issues
 • Español: Cuestiones relacionadas con la discapacidad del aprendizaje
 • Eesti: Õpiraskustega seotud teemad
 • Suomi: Oppimisvaikeuksiin liittyvät kysymykset
 • Français: Questions de trouble de l'apprentissage
 • Hrvatski: Pitanja u vezi s poteškoćama u učenju
 • Magyar: Tanulási nehézségekkel kapcsolatos kérdések
 • Íslenska: Mál er varða námsörðugleika
 • Italiano: Questioni inerenti alla disabilità di apprendimento
 • Lietuvių: Mokymosi sutrikimų problemos
 • Latviešu: Attīstības traucējumu jautājumi
 • Malti: Kwistjonijiet dwar diżabbiltà fit-tagħlim
 • Nederlands: Vraagstukken betreffende mensen met leermoeilijkheden
 • Norsk: Læringsvanskerproblemer
 • Polski: kwestie związane z trudnościami w uczeniu się
 • Português: Questões relativas à deficiência de aprendizagem
 • Română: chestiuni legate de dificultăţile de învăţare
 • Slovenčina: otázky spojené s poruchami u?enia
 • Slovenščina: Vprašanja motenj pri učenju
 • Svenska: Inlärningssvårigheter