Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Παραίτηση από ευθύνη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία διαθέτει τον παρόντα δικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες συναφείς με τις δραστηριότητές του και τη χρησιμοποίησή του ως εργαλείο πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβείς και συνεχώς επικαιροποιημένες πληροφορίες. Σε περίπτωση που μας επισημαίνονται σφάλματα, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Οι πληροφορίες αυτές:

  • είναι αποκλειστικά γενικού χαρακτήρα και δεν αφορούν ειδικές περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων
  • δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
  • συνδέονται ορισμένες φορές με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τον Οργανισμό και για τους οποίους ο τελευταίος δεν φέρει καμία ευθύνη
  • δεν αποτελούν συμβουλές επαγγελματικού ή νομικού χαρακτήρα (αν χρειάζεστε ειδικές συμβουλές, πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε ειδικευμένο επαγγελματία).

Στόχος μας είναι να περιορίζουμε στο ελάχιστο τα τεχνικά προβλήματα. Εντούτοις, ορισμένα από τα δεδομένα ή τις πληροφορίες των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα. Για τον λόγο αυτόν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα. Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία ανακύπτουν κατά τη χρήση του συγκεκριμένου ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου.

Με την παρούσα δήλωση δεν επιδιώκεται ο περιορισμός της ευθύνης του Οργανισμού κατά παράβαση τυχόν απαιτήσεων της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας ούτε ο αποκλεισμός της ευθύνης της σε θέματα για τα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία.

Μετάφραση από το Μεταφραστικό Κέντρο (CdT, Λουξεμβούργο), βάσει αγγλικού πρωτότυπου κειμένου.

 

Ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.
Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.