Πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες

Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ενώσεις επιχειρήσεων, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι φορείς έχουν αναπτύξει διάφορα εργαλεία και έγγραφα καθοδήγησης για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις κατά τη διεξαγωγή αποτελεσματικών και συνολικών αξιολογήσεων του κινδύνου. Τα εν λόγω εργαλεία αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσµα προσεγγίσεων για την αποτελεσματική διαχείριση επικίνδυνων ουσιών. Συχνά καλύπτουν συγκεκριμένες εργασίες, όπως πλήρωση και άντληση υγρών ή διεργασίες συγκόλλησης. Άλλες πηγές παρέχουν μια συνολική επισκόπηση μιας συγκεκριμένης ομάδας ουσιών, όπως οι ευαισθητοποιητές, ή επισημαίνουν συνήθεις κινδύνους σε ορισμένους τομείς.

Επιπλέον, εκτός από την υποστήριξη υψηλής ποιότητας αξιολογήσεων των κινδύνων, τα περισσότερα από τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν ορθές πρακτικές λύσεις, επεξηγώντας με ποιο τρόπο μπορούν να μειωθούν οι κίνδυνοι σε συνήθεις εργασιακές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες. Υπάρχουν επίσης εργαλεία για την υποστήριξη συγκεκριμένων παραγόντων, όπως, μεταξύ άλλων, επιθεωρητές εργασίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Επομένως, αξίζει να επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο ώστε να ενημερωθείτε για τη διαθέσιμη βοήθεια.