Εξελίξεις στις ΤΠΕ και η εργασία στην ψηφιακή εποχή

Developments in ICT and digitalisation of work

Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποτελεί μία από τις 10 κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μια μελέτη πρόβλεψης του EU-OSHA εξετάζει τον αντίκτυπο που έχει στην εργασία η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική, καθώς και τον επακόλουθο αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ). Το έργο έχει στόχο να προσφέρει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής της ΕΕ, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους εργοδότες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στις ψηφιακές τεχνολογίες, τον αντίκτυπό τους στη μορφή και την οργάνωση της εργασίας, καθώς και τις νέες προκλήσεις που ενδέχεται να συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές για την ΥΑΕ.

Εκδόσεις που προέκυψαν από το έργο

Μελέτες παρακολούθησης που εξετάζουν άλλους σημαντικούς τομείς και προκλήσεις 

Περιηγηθείτε σε όλα τα έγγραφα συζήτησης εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ΤΠΕ/ψηφιακή εποχή και την ΕΑΥ

Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να συμβάλουν στη διασφάλιση υγειών και ασφαλών χώρων εργασίας στο μέλλον, σύμφωνα με την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην ΕΕ.