Γλωσσάριο

Α

Αποκατάσταση

Διαδικασία αποκατάστασης των «βέλτιστων επιπέδων σωματικής, αισθητηριακής, πνευματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής λειτουργικότητας» του ασθενούς.

Απουσιασμός

Μη προγραμματισμένες απουσίες (μερικές φορές επαναλαμβανόμενες για μια χρονική περίοδο) κατά την προγραμματισμένη εργασία

Ατομικοί και προσωπικοί παράγοντες

Η ηλικία, το φύλο, το ύψος, το μήκος του βραχίονα, η φυσική ικανότητα, το ιατρικό ιστορικό, η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις τεχνικές εργασίας και τις διαδικασίες ασφάλειας μπορεί επίσης να είναι παράγοντες κινδύνου για ΜΣΠ, εάν οι κίνδυνοι δεν υπόκεινται σε ορθή διαχείριση.

Δ

Δυναμική καθιστή στάση ή καθιστή στάση εν κινήσει

σημαίνει την κίνηση ή την αλλαγή των στάσεων του σώματος ενώ αυτό βρίσκεται σε καθιστική θέση

Δυναμική στάση του σώματος

Οι δυναμικές στάσεις του σώματος αναφέρονται στις ευθυγραμμίσεις του σώματος που εμφανίζονται όταν το σώμα ή τα άκρα κινούνται, όπως το βάδισμα.

ε

εγγενής κίνδυνος

δυνητικά ζημιογόνος φυσικό γεγονός, φαινόμενο ή ανθρώπινη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς, καταστροφή περιουσίας, κοινωνική και οικονομική αναταραχή ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Έ

Έγκαιρη παρέμβαση

Λήψη μέτρων — όπως η παροχή επαγγελματικής υποστήριξης, η ταχεία παραπομπή και η διάγνωση, η προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος — μόλις παρουσιαστούν τα συμπτώματα. Τα μέτρα αυτά μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες των εργαζομένων να εισέλθουν σε μακροχρόνια απουσία από την εργασία. Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να μειώσει τις απουσίες από την εργασία και να οδηγήσει σε πραγματική εξοικονόμηση πόρων για τα εθνικά συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Ε

Εκτίμηση κινδύνου

Η εκτίμηση κινδύνου είναι η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, που προκύπτουν από υπαρκτούς κινδύνους (πηγές κινδύνου). Πρόκειται για μια συστηματική εξέταση όλων των πτυχών της εργασίας, η οποία μελετά:τι θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη,κατά πόσον θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου ή όχι,ποια προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα έχουν θεσπιστεί ή πρέπει να θεσπιστούν για τον έλεγχο των κινδύνων.

Εκτίμηση Κινδύνου με γνώμονα την ποικιλομορφία

Να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού κατά την εκτίμηση και τη διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων.

Εκτίμηση κινδύνων με γνώμονα το φύλο

Να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου στις εκτιμήσεις κινδύνου στον χώρο εργασίας

Επανένταξη στην εργασία

Η επανένταξη στην εργασία αναφέρεται σε μια συντονισμένη προσπάθεια με στόχο τη διατήρηση της θέσης εργασίας και την αποτροπή της πρόωρης αποχώρησης από την ενεργό δράση, η οποία καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών και των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προστασία και την προαγωγή της υγείας των εργαζομένων και της ικανότητάς τους για εργασία, καθώς και στη διευκόλυνση της εργασιακής επανένταξης κάθε εργαζόμενου του οποίου η ικανότητα για εργασία περιορίζεται εξαιτίας κακώσεων ή ασθένειας

Ι

Ικανότητα προς εργασία

Αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ των εργασιακών απαιτήσεων και των ατομικών (προσωπικών) πόρων, για παράδειγμα όσον αφορά το είδος της εργασίας, τον φόρτο εργασίας, την οργάνωση της εργασίας, την υγεία, τις δεξιότητες, τις αξίες, τις συμπεριφορές και τα κίνητρα.

Κ

Καθιστική εργασία

Θέση εργασίας στην οποία οι εργαζόμενοι κάθονται για το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου εργασίας τους ή παραμένουν συνεχώς σε καθιστική στάση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Κίνδυνοι

Κίνδυνος είναι η πιθανότητα, μεγάλη ή μικρή, να υποστεί κάποιος σωματική ή άλλη βλάβη από κάποια πηγή κινδύνου.

Μ

Μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία

Οι μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία είναι απομειώσεις των σωματικών δομών, όπως οι μύες, οι αρθρώσεις, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι, τα νεύρα, τα οστά, τα κόκαλα και το τοπικό σύστημα κυκλοφορίας του αίματος, που προκαλούνται ή επιδεινώνονται πρωτίστως από την εργασία και από τις επιπτώσεις του άμεσου περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται η εργασία

Μυοσκελετικές παθήσεις των άνω άκρων που σχετίζονται με την εργασία

Διαταραχές που επηρεάζουν τον αυχένα, τους ώμους, τους βραχίονες, τα χέρια, τους καρπούς και τα δάχτυλα, προκαλώντας πόνο, δυσφορία, μούδιασμα και αιμωδία, και οφείλονται ή επιδεινώνονται πρωτίστως από την εργασία και από τις επιπτώσεις του άμεσου περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται η εργασία

Μυοσκελετικές παθήσεις των κάτω άκρων που σχετίζονται με την εργασία

Διαταραχές που επηρεάζουν τα κάτω άκρα, κυρίως τα ισχία, τα γόνατα και τα πόδια, και προκαλούνται ή επιδεινώνονται πρωτίστως από την εργασία και από τις επιπτώσεις του άμεσου περιβάλλοντος στο οποίο εκτελείται η εργασία

Ο

Οξείες ΜΣΠ

Ταχεία εμφάνιση δυσφορίας μικρής διάρκειας, ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε κινδύνους για ΜΣΠ. Μια οξεία επίπτωση στην υγεία μπορεί επίσης να αναφέρεται ως νόσος με βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο

Οργανωτικοί παράγοντες

Ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η εργασία σε σχέση με τον αριθμό των διαδοχικών ωρών εργασίας, οι ευκαιρίες για διαλείμματα, ο ρυθμός των εργασιών και η διαφορετικότητα των καθηκόντων καθορίζουν συνολικά τον βαθμό της επιβάρυνσης που προκαλεί η σωματική εργασία.

Π

Παθήσεις της οσφυϊκής χώρας που σχετίζονται με την εργασία

Οι ΜΣΠ της οσφυϊκής χώρας που σχετίζονται με την εργασία περιλαμβάνουν προβλήματα στους νωτιαίους δίσκους και τραυματισμούς των μυών και των μαλακών μορίων

Παράγοντες κινδύνου για ΜΣΠ

Διάφορες ομάδες παραγόντων μπορεί να συμβάλουν στην εμφάνιση ΜΣΠ, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών και εμβιομηχανικών παραγόντων, οργανωτικών και ψυχοκοινωνικών, ατομικών και προσωπικών παραγόντων.

Παρουσιασμός στην εργασία

Η προσέλευση εργαζομένων στην εργασία τους παρά την ύπαρξη ασθένειας που δικαιολογεί την απουσία, με συνέπεια να ασκούν το έργο τους υπό μη ικανοποιητικές συνθήκες

Πρόωρη έξοδος/συνταξιοδότηση

Η πρόωρη έξοδος/πρόωρη συνταξιοδότηση από την εργασία για λόγους υγείας είναι μια κατάσταση στην οποία ένα άτομο αποχωρεί από τη δουλειά του πριν από τη συνήθη ηλικία για να σταματήσει να εργάζεται (συνταξιοδότηση από την εργασία), λόγω της υγείας του.

Σ

Στάσεις του σώματος

Ως στάση του σώματος νοείται η στάση του κεφαλιού, του κορμού και των άκρων του σώματος. Μια ενεργητική στάση απαιτεί τη συντονισμένη δράση πολλών μυών και δομών του σώματος. Η ενεργητική στάση του σώματος μπορεί να είναι είτε στατική είτε δυναμική.

Στατική στάση του σώματος

Στατική στάση του σώματος θεωρείται η διατήρηση της ίδιας θέσης του σώματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Παραδείγματα είναι η όρθια, η καθήμενη ή η γονατιστή στάση.

Στατική φόρτιση μυών

αυτή είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνουν οι μύες για να διατηρήσουν τη θέση τους χωρίς να κινούνται, π.χ. κράτηση του βραχίονα χωρίς να κινείται ή διατήρηση της ίδιας θέσης, καθιστικής ή όρθιας χωρίς μετακίνηση.

Φ

Φυσικοί ή εμβιομηχανικοί παράγοντες

Οι στάσεις και οι κινήσεις του σώματος κατά την εργασία μπορεί να είναι επιζήμιες ως αποτέλεσμα της επανάληψης, της διάρκειας ή της προσπάθειας που καταβάλλεται. Για παράδειγμα, παράγοντες κινδύνου για το σώμα μπορεί να είναι οι ακόλουθοι: η βαριά σωματική εργασία (βίαιη άσκηση), η ανύψωση βαρών, οι άβολες στάσεις του σώματος, οι παρατεταμένες εργασίες, η εργασία σε παρατεταμένη καθιστική ή όρθια στάση και τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται κατ’ επανάληψη ή με μεγάλη ακρίβεια

Χ

Χαρτογράφηση επικινδυνότητας

Η χαρτογράφηση επικινδυνότητας δείχνει πού υπάρχουν προβλήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Τα προβλήματα αυτά προκαλούν στους εργαζόμενους ασθένειες, τραυματισμούς και στρες.

Χαρτογράφηση σώματος

Η χαρτογράφηση σώματος είναι μια εικόνα που δείχνει ποιο (-α) μέρος (-η) του σώματος ενός εργαζομένου τραυματίζονται, νοσούν ή στρεσάρονται εξαιτίας της εργασίας του.

Χρόνιες ΜΣΠ

Δυσφορία μέσης έως μακροπρόθεσμης διάρκειας ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε κινδύνους για ΜΣΠ. Μια χρόνια επίπτωση στην υγεία μπορεί επίσης να αναφέρεται ως νόσος με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο ή ως εκδήλωση μακράς λανθάνουσας νόσου

Ψ

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η υψηλή ένταση εργασίας μπορούν αμφότεροι να αυξήσουν τα επίπεδα πίεσης των εργαζομένων, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να αυξήσουν τη μυϊκή ένταση και την ευαισθησία των εργαζομένων στην αίσθηση του πόνου. Επιπλέον, η έλλειψη ελέγχου επί των εργασιών που εκτελούν ή ο τρόπος και ο ρυθμός εκτέλεσή τους, καθώς και η έλλειψη υποστήριξης από συναδέλφους ή από τη διοίκηση, μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο για ΜΣΠ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, εάν οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν υπερβολική πίεση στην εργασία, αυτό τους εμποδίζει να λαμβάνουν τις κατάλληλες προφυλάξεις ή να υιοθετούν ασφαλείς στάσεις και πρακτικές κατά την εργασία, και ως εκ τούτου, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες καθίστανται παράγοντες κινδύνου για τις ΜΣΠ.