Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Αντιμετώπιση της πανδημίας

Image

COVID-19: Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας

Η πανδημία COVID-19 είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει οι κοινωνίες και οι επιχειρήσεις. Η υπέρβαση της πρόκλησης αυτής θα είναι δυνατή μόνο εάν συνεργαστούμε για να σταματήσουμε την εξάπλωση της νόσου και να παράσχουμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον τόσο για τους τηλεργαζόμενους από το σπίτι όσο και για εκείνους που επιστρέφουν στους συνήθεις εργασιακούς τους χώρους. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται συλλογή εγγράφων καθοδήγησης, υλικού ενημέρωσης και περαιτέρω συνδέσμων σχετικά με το θέμα.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Ο αντίκτυπος της νόσου Long Covid στους εργαζομένους και τους χώρους εργασίας και ο ρόλος της ΕΑΥ

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Σε χώρους εργασίας όπου οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε κάποιον ιό, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των βιολογικών παραγόντων, οι εργοδότες πρέπει να διενεργούν εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Η καθοδήγηση που παρέχεται σε αυτή τη σελίδα αποσκοπεί στην παροχή στήριξης των εργοδοτών στα εν λόγω καθήκοντα. Οι ελάχιστες νομοθετικές απαιτήσεις παρατίθενται στην Οδηγία για τους βιολογικούς παράγοντες. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό παρέχονται στην ενότητα για τις επικίνδυνες ουσίες (υποενότητα βιολογικοί παράγοντες).

Οδηγίες της ΕΕ

Τι μπορεί να γίνει στην πράξη στους χώρους εργασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία των εργαζομένων; Βασικά στοιχεία αποτελούν η γνώση και η ενημέρωση — οι πάντες πρέπει να είναι καλά πληροφορημένοι για τον τρόπο εξάπλωσης του ιού, τα συμπτώματα της λοίμωξης και τον τρόπο ελαχιστοποίησης της έκθεσης. Οι οδηγίες μας βοηθούν τους οργανισμούς να παρέχουν στους εργαζομένους τις πληροφορίες που χρειάζονται και να εφαρμόζουν μέτρα για την πρόληψη της λοίμωξης.

COVID-19: Επιστροφή στον χώρο εργασίας - Προσαρμογή των χώρων εργασίας και προστασία των εργαζομένων (έκδοση PDF)

Βίντεο για την αύξηση της ενημέρωσης Ο Napo και...η καταπολέμηση της πανδημίας

Τηλεργασία

Epidemics and the Workplace

Στο τρέχον πλαίσιο του περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας COVID-19, εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εργάζονται με πλήρες ωράριο από το σπίτι, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό. Είναι μια νέα πραγματικότητα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Ο παρόν οδηγός δείχνει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε αποτελεσματικά εργαζόμενοι από το σπίτι.

Πρακτικές οδηγίες εργασίας από το σπίτι λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά μας

Βάση δεδομένων για τις ΜΣΔ με πρακτικά εργαλεία και οδηγίες: τηλεργασία

Βίντεο για την αύξηση της ενημέρωσης Ο Napo και...η τηλεργασία για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Πηγές ΕΕ και διεθνών οργανισμών

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming