Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Αντιμετώπιση της πανδημίας

Image

COVID-19: Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας

Η πανδημία COVID-19 είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει οι κοινωνίες και οι επιχειρήσεις. Η υπέρβαση της πρόκλησης αυτής θα είναι δυνατή μόνο εάν συνεργαστούμε για να σταματήσουμε την εξάπλωση της νόσου και να παράσχουμε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον τόσο για τους τηλεργαζόμενους από το σπίτι όσο και για εκείνους που επιστρέφουν στους συνήθεις εργασιακούς τους χώρους. Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται συλλογή εγγράφων καθοδήγησης, υλικού ενημέρωσης και περαιτέρω συνδέσμων σχετικά με το θέμα.

Σε χώρους εργασίας όπου οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε κάποιον ιό, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των βιολογικών παραγόντων, οι εργοδότες πρέπει να διενεργούν εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα. Η καθοδήγηση που παρέχεται σε αυτή τη σελίδα αποσκοπεί στην παροχή στήριξης των εργοδοτών στα εν λόγω καθήκοντα. Οι ελάχιστες νομοθετικές απαιτήσεις παρατίθενται στην Οδηγία για τους βιολογικούς παράγοντες. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό παρέχονται στην ενότητα για τις επικίνδυνες ουσίες (υποενότητα βιολογικοί παράγοντες).

Οδηγίες της ΕΕ

Τι μπορεί να γίνει στην πράξη στους χώρους εργασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία των εργαζομένων; Βασικά στοιχεία αποτελούν η γνώση και η ενημέρωση — οι πάντες πρέπει να είναι καλά πληροφορημένοι για τον τρόπο εξάπλωσης του ιού, τα συμπτώματα της λοίμωξης και τον τρόπο ελαχιστοποίησης της έκθεσης. Οι οδηγίες μας βοηθούν τους οργανισμούς να παρέχουν στους εργαζομένους τις πληροφορίες που χρειάζονται και να εφαρμόζουν μέτρα για την πρόληψη της λοίμωξης.

Ο αντίκτυπος της νόσου Long COVID στους εργαζομένους και τους χώρους εργασίας και ο ρόλος της ΕΑΥ

COVID-19: Επιστροφή στον χώρο εργασίας - Προσαρμογή των χώρων εργασίας και προστασία των εργαζομένων (έκδοση PDF)

Οδηγός για εργαζομένους που επιστρέφουν στην εργασία ύστερα από νόσηση με COVID-19 και σύνδρομο Long COVID

Οδηγός για προϊσταμένους προς εργαζομένους που επιστρέφουν στην εργασία ύστερα από νόσηση με COVID – 19 και σύνδρομο Long COVID

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings (Εκτιμήσεις σχετικά με τη χρήση των ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (περιλαμβανομένων των αυτοδιαγνωστικών) για τον SARS-CoV-2 στους χώρους εργασίας)

COVID-19: guidance for the workplace

Δοκιμάστε το εργαλείο εκτίμησης κινδύνων για την COVID-19 του OiRA

Βίντεο για την αύξηση της ενημέρωσης Ο Napo και...η καταπολέμηση της πανδημίας

Τηλεργασία

Στο τρέχον πλαίσιο του περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας COVID-19, εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εργάζονται με πλήρες ωράριο από το σπίτι, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό. Είναι μια νέα πραγματικότητα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σωματική και ψυχική μας υγεία. Ο παρόν οδηγός δείχνει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε αποτελεσματικά εργαζόμενοι από το σπίτι.

Πρακτικές οδηγίες εργασίας από το σπίτι λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά μας

Βάση δεδομένων για τις ΜΣΔ με πρακτικά εργαλεία και οδηγίες: τηλεργασία

Βίντεο για την αύξηση της ενημέρωσης Ο Napo και...η τηλεργασία για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Πηγές ΕΕ και διεθνών οργανισμών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Guidelines for the protection of seasonal workers

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Βιολογικοί παράγοντες

Σκοπός μας είναι η αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με την έκθεση στους κινδύνους αυτούς στην εργασία, καθώς και στην παροχή πληροφόρησης για τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τους κινδύνους αυτούς, στα οποία δεν περιλαμβάνονται μόνο λοιμώδη νοσήματα αλλά και ο καρκίνος και οι αλλεργίες

Βιολογικοί παράγοντες και ασθένειες που συνδέονται με την εργασία: αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, της έρευνας εμπειρογνωμόνων και της ανάλυσης των συστημάτων παρακολούθησης

Επιδημίες και χώροι εργασίας 

Epidemics and the Workplace

Βιολογικοί παράγοντες

Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφή προβλήματα υγείας για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας

Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφή προβλήματα υγείας σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τα ζώα

Βιολογικοί παράγοντες και σχετικές ασθένειες που συνδέονται με την εργασία σε επαγγέλματα που συνεπάγονται ταξίδια και επαφή με ταξιδιώτες

Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφείς επιπτώσεις στην υγεία στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και της επεξεργασίας λυμάτων

Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφή προβλήματα υγείας στις αροτραίες καλλιέργειες