Napo — ασφάλεια με χαμόγελο

Image
Napo — safety with a smile

Ο Napo, ο ήρωας της σειράς κινουμένων σχεδίων, παρουσιάζει με εύθυμο προκαλούντα συζητήσεις τρόπο θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και πρόληψης κινδύνων.

Ο Napo ενσαρκώνει έναν τυπικό εργαζόμενο σε οποιονδήποτε κλάδο ή τομέα. Συχνά εκτίθεται σε συνήθεις κινδύνους και επικίνδυνες καταστάσεις στον χώρο εργασίας. Ωστόσο, συμμετέχει ενεργά στον εντοπισμό των κινδύνων και στην παροχή πρακτικών λύσεων.

Ο Napo έχει καταστεί ο κύριος πρεσβευτής των εκστρατειών του EU-OSHA «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» και πολλές από τις ταινίες του συνδέονται με τις εν λόγω εκστρατείες ή τις υποστηρίζουν. Πραγματοποιεί επίσης ζωντανές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των εκστρατειών.

Οι ταινίες του Napo

Μαζί με τους συναδέλφους του, ο Napo πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από ταινίες χωρίς λόγια, οι οποίες επιτρέπουν σε όλους, ανεξαρτήτως υποβάθρου, πολιτισμικής ταυτότητας και ηλικίας, να κατανοήσουν το θέμα της εκάστοτε ταινίας και να ταυτιστούν με τον πρωταγωνιστή. Οι ταινίες αυτές καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, π.χ.:

Ο εντοπισμός νέων θεμάτων συνεπάγεται την παραγωγή νέων ταινιών σε τακτική βάση. Η παραγωγή των ταινιών εκτελείται από την κοινοπραξία του Napo, στην οποία συμμετέχουν ένας μικρός όμιλος συναφών με την ΕΑΥ ευρωπαϊκών οργανισμών και ο EU-OSHA.

Ο Napo στον χώρο εργασίας

Οι επιγραμμικοί αυτοί πόροι έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις/τους οργανισμούς να χρησιμοποιούν τις ταινίες του Napo με σκοπό όχι μόνο την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, αλλά και για να τροφοδοτήσουν σχετικές με τα θέματα αυτά συζητήσεις τόσο μεταξύ των μελών του προσωπικού τους όσο και μεταξύ των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Επίσης, ενδείκνυνται και για χρήση σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Η πρώτη σειρά ταινιών, με τίτλο «Κατανοώντας τις Μυοσκελετικές Διαταραχές», βοηθά τα άτομα και τις επιχειρήσεις/τους οργανισμούς να αναλογιστούν και να λάβουν υπόψη τις ΜΣΔ, όπως πόνοι στην πλάτη, διαταραχές των άνω άκρων και κακώσεις λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης, σε κάθε πτυχή της ζωής του εργαζομένου. Αυτός ο προβληματισμός μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις/τους οργανισμούς να αναπτύξουν ολοκληρωμένες λύσεις για τη μείωση των επιπτώσεων των ΜΣΔ και, κατ’ επέκταση, να παρέχουν στα άτομα, στις οικογένειες και στις κοινότητές τους μια ικανοποιητική επαγγελματική ζωή.

Ο Napo για τους δασκάλους

Ο Napo διευκολύνει επίσης την παρουσίαση των βασικών αρχών για την υγεία και την ασφάλεια στα παιδιά των δημοτικών σχολείων. Ο EU-OSHA, με την υποστήριξη της κοινοπραξίας του Napo, δημιούργησε μια επιγραμμική εργαλειοθήκη για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας η οποία απευθύνεται στους δασκάλους. Το παρεχόμενο υλικό μελέτης περιλαμβάνει:

  • βασικά μηνύματα και μαθησιακούς στόχους
  • ιδέες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων και επιγραμμικοί πόροι
  • δείγμα μαθημάτων διάρκειας 45 λεπτών

Μετά την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή του σχετικού προγράμματος, τα μαθήματα αυτά αναπτύσσονται και επεκτείνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κοινοπραξία του Napo

Η κινηματογραφική κοινοπραξία Napo δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 1992/3 για την Ασφάλεια και την Υγεία, καθώς και των φεστιβάλ κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Επιτροπή στηρίζει τα φεστιβάλ κινηματογράφου με την πεποίθηση ότι είναι εφικτή η εύρεση και προσαρμογή των καλύτερων ταινιών, με σκοπό τη διανομή τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, ωστόσο, αποδείχθηκε δύσκολο εγχείρημα. Πολλές ταινίες αποτελούσαν παραγωγές εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ήταν διατεθειμένες να παραιτηθούν των δικαιωμάτων τους. Οι πολιτισμικές διαφορές όσον αφορά τις εικόνες, την πλοκή, την εντύπωση και την αίσθηση που προκαλούσαν οι ταινίες καθιστούσαν δύσκολη την προσαρμογή και τη μεταφορά τους εκτός εθνικών συνόρων.

Μετά από το φεστιβάλ κινηματογράφου του Στρασβούργου το 1995, τέσσερις δραστήριοι επαγγελματίες στον χώρο της επικοινωνίας από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συναντήθηκαν για να εξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους θα ήταν εφικτή η ανάθεση και η παραγωγή μιας ταινίας κατάλληλης για ολόκληρη την Ευρώπη.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Επί του παρόντος, στην κοινοπραξία Napo συμμετέχουν οκτώ μέλη: AUVA (Αυστρία), CIOP (Πολωνία), DGUV (Γερμανία), EU-OSHA (Μπιλμπάο, Ισπανία), INAIL (Ιταλία), INRS (Γαλλία), SUVA (Ελβετία) και TNO (Κάτω Χώρες).