Πιλοτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την υγεία και στην ασφάλεια εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας

Το πρόγραμμα «Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία - επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού» ξεκίνησε και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 29.02.2012, II/230 - II/231) και διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) με ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να ερευνήσει τρόπους βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και να βοηθήσει την ανάπτυξη πολιτικών σε αυτόν τον τομέα. Το πρόγραμμα που διεξήχθη από τον οργανισμό παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των θεμάτων αναφορικά με τη γήρανση, την εργασία, και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και μια ανάλυση των πολιτικών και των πρωτοβουλιών αναφορικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα αυτό έλαβε επίσης υπόψη την έρευνα του Eurofoundσχετικά με την αειφόρο απασχόληση.

Διατίθεται μια διαδραστική οπτική παρουσίαση των βασικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και την υγεία, καθώς και παραδείγματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και σχετικές πολιτικές σε όλη την Ευρώπη που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις γήρανσης του εργατικού δυναμικού. 

Εκθέσεις που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία - Τελική έκθεση γενικής ανάλυσης: η αναφορά συνδυάζει τα ευρήματα του προγράμματος και περιλαμβάνει δείκτες πολιτικών και συστάσεις με στόχο διαφορετικά επίπεδα και τύπους κοινού.

 

ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΥ

Γήρανση του εργατικού δυναμικού: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία - Ανασκόπηση έρευνας. Βάσει έρευνας τεκμηρίωσης που αναθεώρησε τις υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα.

Γυναίκες και γήρανση του εργατικού δυναμικού: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία - Ανασκόπηση έρευνας. Βάσει έρευνας τεκμηρίωσης

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έκθεση ανάλυσης πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών σχετικά με τον πληθυσμό και τη γήρανση του εργατικού δυναμικού: η έκθεση απευθύνεται στις προκλήσεις γήρανσης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της ΕΑΥ και τους τομείς πολιτικής που την επηρεάζουν, όπως η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις, η δημόσια υγεία και η εκπαίδευση.

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία: Έκθεση ανάλυσης πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών.

Ανασκόπηση έρευνας σχετικά με την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία: διεξάγεται μέσω έρευνας τεκμηρίωσης για την παροχή μιας γενικής περίληψης γνώσεων και συστάσεων στον τομέα

Περιγραφή εις βάθος των 9 περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τα προγράμματα αποκατάστασης/επιστροφής στην εργασία: οι περιγραφές περιλαμβάνουν γνώμες ειδικών, ενδιαφερόμενων μερών ή όσων συμμετέχουν σε αυτές.

 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία - Καταγραφές χωρών: οι πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω έρευνας τεκμηρίωσης από εθνικούς εμπειρογνώμονες σε κάθε χώρα και συμπληρώθηκαν από ομάδες συζήτησης που οργανώθηκαν με διαμεσολαβητές της ΕΑΥ και ειδικούς σε δέκα Κράτη Μέλη.

Γλωσσικές εκδοχές των καταγραφών των χωρών

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία: μια ανάλυση καλών πρακτικών στο χώρο εργασίας και αναγκών για υποστήριξη: η έκθεση συνοψίζει τα ευρήματα από τις περιπτωσιακές μελέτες και την ποιοτική έρευνα.

24 περιπτωσιολογικές μελέτες καλών πρακτικών στο χώρο εργασίας: οι περιπτωσιολογικές μελέτες συμπεριλαμβάνουν τις εμπειρίες όσων συμμετείχαν στις δράσεις, τις απόψεις και τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων.

Μεγαλύτερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε κάθε ηλικία: Επισκόπηση πόρων για τους χώρους εργασίας

 

Ηλεκτρονικός οδηγός σχετικά με τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού

Διάσκεψη των Ενδιαφερόμενων Μερών

Μια διάσκεψη των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες, παρουσίασε τα κύρια ευρήματα και συμπεράσματα από το πρόγραμμα σε κοινό αποτελούμενο από τα κράτη Μέλη και τους φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δείτε περισσότερα για τη διάσκεψη

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει την Εκστρατεία «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας 2016-17 - Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες» παρέχοντας γενικές πληροφορίες για την εκστρατεία.