Προστασία δεδομένων

Image

Η νέα νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων παρέχει ενισχυμένη προστασία στα φυσικά πρόσωπα. Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (συλλογή, χρήση, αποθήκευση) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τον EU-OSHA πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Ως γενική αρχή, ο EU-OSHA επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για την εκτέλεση καθηκόντων που ασκούνται προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/126 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και για περιορισμό ή εναντίωση στην επεξεργασία.

Τυχόν αιτήματα για την άσκηση ενός από τα εν λόγω δικαιώματα θα πρέπει να διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οργανωτικό τμήμα του Οργανισμού που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία, όπως αναφέρεται στη σχετική δήλωση προστασίας δεδομένων για τις πράξεις επεξεργασίας.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν ανά πάσα στιγμή να συμβουλευτούν τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του EU-OSHA (dpo osha [dot] europa [dot] eu) ή να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελεί ο EU-OSHA διατίθενται στο σχετικό μητρώο αρχείων.

Σχετικά με την πολιτική μας για το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies και της δυνατότητας εξαίρεσης, διαβάστε την ειδική δήλωση προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την παρουσίαση του έργου μας μέσω διαύλων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζει τη δική του πολιτική όσον αφορά τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατά την είσοδό σας στον δικτυακό του τόπο. Συνεπώς, πριν από τη χρήση τους, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη σχετική πολιτική για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σχετικά με την πολιτική μας για το διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies και της δυνατότητας εξαίρεσης, διαβάστε την ειδική δήλωση προστασίας δεδομένων. Για την παρουσίαση του έργου μας μέσω διαύλων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζει τη δική του πολιτική όσον αφορά τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που εισέρχονται στον δικτυακό του τόπο. Ως εκ τούτου, προτού χρησιμοποιήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη σχετική πολιτική προστασίας δεδομένων.

 

Οι εσωτερικοί κανόνες που αφορούν τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 διατίθενται εδώ.