Συνεργασία με άλλους οργανισμούς

Οργανισμοί της ΕΕ

Ο EU-OSHA συνεργάζεται ενεργά με τους ακόλουθους οργανισμούς της ΕΕ:

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)        
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)        
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)        
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)        
Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA)       
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)        
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Τι κάνουν για εσάς οι οργανισμοί της ΕΕ

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε με ποιον τρόπο συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία οι οργανισμοί της ΕΕ.

 

Κοινή δήλωση των επικεφαλής των οργανισμών και των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ: Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση

Ο EU-OSHA δεσμεύεται για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση, στη βία με βάση το φύλο και σε κάθε μορφή παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Στις 8 Μαρτίου 2018, ο EU-OSHA υπέγραψε την κοινή δήλωση των οργανισμών της ΕΕ για τη στήριξη της υγείας, της ασφάλειας και της ευεξίας όλων των εργαζομένων με βάση την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την ίση μεταχείριση στην εργασία.

Κοινή δήλωση των επικεφαλής των οργανισμών και των κοινών επιχειρήσεων της ΕΕ: Μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του EU-OSHA και του Eurofound καθορίζει τους τομείς στενής συνεργασίας των δύο οργανισμών. Οι τομείς αυτοί επιλέχθηκαν για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και για τους δύο οργανισμούς και για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη δραστηριοτήτων στους συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.  
Το τρέχον μνημόνιο συνεννόησης τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2007

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του EUROFOUND και του EU-OSHA 

Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του EU-OSHA και του EIGE έχει σκοπό να διασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών και να αποτρέψει την αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων.

Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του EU-OSHA και του EIGE 

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Σκοπός του μνημονίου συνεννόησης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ECHA και του EU-OSHA με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών και την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μέσω της σύσφιξης της συνεργασίας και, ιδίως, μέσω της εντατικής ανταλλαγής πληροφοριών.  
Το μνημόνιο συνεννόησης τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου 2010.

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του ECHA και του EU-OSHA 

Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 

Δήλωση πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ GROW, του EU-OSHA και του EISMEA

Έργο εταιρικών σχέσεων επικοινωνίας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Απασχολούν περί τα 100 εκατομμύρια ανθρώπους, αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό του ΑΕΠ της Ευρώπης και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο παρέχοντας προστιθέμενη αξία σε κάθε τομέα της οικονομίας. Οι ΜΜΕ προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η αποδοτική χρήση των πόρων και η κοινωνική συνοχή, και διευκολύνουν τη διάδοση αυτής της καινοτομίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, έχουν κομβική σημασία για τη διττή μετάβαση της ΕΕ σε μια βιώσιμη και ψηφιακή οικονομία. Συμβάλλουν σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της Ευρώπης, στα βιομηχανικά οικοσυστήματα, στην οικονομική και τεχνολογική της αυτοδυναμία, καθώς και στην ανθεκτικότητά της στους εξωτερικούς κλυδωνισμούς.

Το 2015, μια νέα δήλωση συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας [νυν Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW)], του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις ΜΜΕ [νυν Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA)] και του EU-OSHA διευκόλυνε την επίσημη εταιρική σχέση με το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (EEN).

Το δίκτυο «Enterprise Europe Network»

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (EEN) βοηθάει τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται σε διεθνή κλίμακα. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με διεθνείς φιλοδοξίες.

Το δίκτυο δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Φέρνει σε επαφή εμπειρογνώμονες από οργανισμούς-μέλη που φημίζονται για την αριστεία τους στην υποστήριξη επιχειρήσεων.

Το έργο εταιρικών σχέσεων επικοινωνίας αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) για τις ΜΜΕ και στην παροχή σε αυτές εύκολης πρόσβασης σε πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμες επαφές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω των συναντήσεων με τους εθνικούς εταίρους, των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και άλλων δραστηριοτήτων όπως τα βραβεία του EEN για την ΕΑΥ.

Στα μέλη του EEN συγκαταλέγονται οι κύριοι εταίροι του EU-OSHA που τον βοηθούν να επιτύχει τους στόχους του, καθώς και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW), ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (EISMEA) και τα εθνικά σημεία επαφής του EU-OSHA.