Συνεργασία με άλλους οργανισμούς

Οργανισμοί της ΕΕ

Ο EU-OSHA συνεργάζεται ενεργά με τους ακόλουθους οργανισμούς της ΕΕ:

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Τι κάνουν για εσάς οι οργανισμοί της ΕΕ

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε με ποιον τρόπο συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία οι οργανισμοί της ΕΕ.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς σχεδόν το· 99% του συνόλου των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ΜΜΕ και απασχολούν άνω του 66% του πληθυσμού (Eurostat, 2008). Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν επίσης το 82% του συνόλου των τραυματισμών στην εργασία και περίπου το 90% των θανατηφόρων ατυχημάτων (Eurofound, 2010). Επομένως, κύριος στόχος της ανάπτυξης του σχεδίου εταιρικής σχέσης επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο είναι η βελτίωση της προσέγγισης ΜΜΕ και τομέων υψηλού κινδύνου για τη γνωστοποίηση της σπουδαιότητας της ΕΑΥ.

Το 2015, μια νέα Δήλωση συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Βιομηχανίας (πλέον Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW)) και του EU-OSHA διευκόλυνε την επίσημη εταιρική σχέση με το Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN).

Στόχος του σχεδίου εταιρικής σχέσης επικοινωνίας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της ΕΑΥ στις ΜΜΕ και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμα σημεία επικοινωνίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για παράδειγμα εθνικές συσκέψεις εταιρικών σχέσεων, δέσμες μέτρων ευαισθητοποίησης και άλλες δραστηριότητες όπως τα βραβεία ΕΑΥ του EEN.

Κύριοι εταίροι του EU-OSHA στην επίτευξη των στόχων του είναι η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW), ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), οι εθνικοί εστιακοί πόλοι του EU-OSHA και τα μέλη του Δικτύου EEN.

Δήλωση πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ GROW, του EU-OSHA και του EASME

Δίκτυο Enterprise Europe Network

Σκοπός του μνημονίου συνεννόησης είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του ECHA και του EU-OSHA για την ανάπτυξη συνεργιών και την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μέσω αυξημένης συνεργασίας και, ιδίως, μέσω ενεργού ανταλλαγής πληροφοριών.
Το μνημόνιο συνεννόησης τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου 2010.

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του ECHA και του EU-OSHA

Δήλωση πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ GROW, του EU-OSHA και του EASME

Σχέδιο εταιρικής σχέσης επικοινωνίας

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς σχεδόν το· 99% του συνόλου των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ΜΜΕ και απασχολούν άνω του 66% του πληθυσμού (Eurostat, 2008). Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν επίσης το 82% του συνόλου των τραυματισμών στην εργασία και περίπου το 90% των θανατηφόρων ατυχημάτων (Eurofound, 2010). Επομένως, κύριος στόχος της ανάπτυξης του σχεδίου εταιρικής σχέσης επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο είναι η βελτίωση της προσέγγισης ΜΜΕ και τομέων υψηλού κινδύνου για τη γνωστοποίηση της σπουδαιότητας της ΕΑΥ.

Το 2015, μια νέα Δήλωση συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Βιομηχανίας (πλέον Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW)) και του EU-OSHA διευκόλυνε την επίσημη εταιρική σχέση με το Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN).

Δίκτυο Enterprise Europe Network

Βραβεία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας από το Δίκτυο Enterprise Europe NetworkΤο Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) είναι μια εμβληματική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την παροχή καινοτομίας και επιχειρηματικής στήριξης σε ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίκτυο, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, αποτελεί υπηρεσία μίας στάσης για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ, ευκαιρίες χρηματοδότησης, συνδρομή στην αναζήτηση επιχειρηματικών εταίρων και βοήθεια για την ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Περιλαμβάνει περίπου 600 οργανισμούς εταίρους, σε 53 χώρες, οι οποίοι παρέχουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις ΜΜΕ.

Στόχος του σχεδίου εταιρικής σχέσης επικοινωνίας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της ΕΑΥ στις ΜΜΕ και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμα σημεία επικοινωνίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για παράδειγμα εθνικές συσκέψεις εταιρικών σχέσεων, δέσμες μέτρων ευαισθητοποίησης και άλλες δραστηριότητες όπως τα βραβεία ΕΑΥ του EEN.

Κύριοι εταίροι του EU-OSHA στην επίτευξη των στόχων του είναι η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW), ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), οι εθνικοί εστιακοί πόλοι του EU-OSHA και τα μέλη του Δικτύου EEN.