Συνεργασία με άλλους οργανισμούς

Οργανισμοί της ΕΕ

Ο EU-OSHA συνεργάζεται ενεργά με τους ακόλουθους οργανισμούς της ΕΕ:

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Τι κάνουν για εσάς οι οργανισμοί της ΕΕ

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να δείτε με ποιον τρόπο συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία οι οργανισμοί της ΕΕ.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς σχεδόν το· 99% του συνόλου των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ΜΜΕ και απασχολούν άνω του 66% του πληθυσμού (Eurostat, 2008). Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν επίσης το 82% του συνόλου των τραυματισμών στην εργασία και περίπου το 90% των θανατηφόρων ατυχημάτων (Eurofound, 2010). Επομένως, κύριος στόχος της ανάπτυξης του σχεδίου εταιρικής σχέσης επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο είναι η βελτίωση της προσέγγισης ΜΜΕ και τομέων υψηλού κινδύνου για τη γνωστοποίηση της σπουδαιότητας της ΕΑΥ.

Το 2015, μια νέα Δήλωση συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Βιομηχανίας (πλέον Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW)) και του EU-OSHA διευκόλυνε την επίσημη εταιρική σχέση με το Δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN).

Στόχος του σχεδίου εταιρικής σχέσης επικοινωνίας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της ΕΑΥ στις ΜΜΕ και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμα σημεία επικοινωνίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για παράδειγμα εθνικές συσκέψεις εταιρικών σχέσεων, δέσμες μέτρων ευαισθητοποίησης και άλλες δραστηριότητες όπως τα βραβεία ΕΑΥ του EEN.

Κύριοι εταίροι του EU-OSHA στην επίτευξη των στόχων του είναι η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW), ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), οι εθνικοί εστιακοί πόλοι του EU-OSHA και τα μέλη του Δικτύου EEN.

Δήλωση πρόθεσης συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ GROW, του EU-OSHA και του EASME

Δίκτυο Enterprise Europe Network

Σκοπός του μνημονίου συνεννόησης είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του ECHA και του EU-OSHA για την ανάπτυξη συνεργιών και την ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μέσω αυξημένης συνεργασίας και, ιδίως, μέσω ενεργού ανταλλαγής πληροφοριών.
Το μνημόνιο συνεννόησης τέθηκε σε ισχύ στις 5 Μαΐου 2010.

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του ECHA και του EU-OSHA

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.