Στρατηγικές στον τομέα της ΕΑΥ

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Η ενοποίηση και ο συντονισμός των εθνικών στρατηγικών αποτελεί τον πρώτο από τους επτά στρατηγικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας κατά την περίοδο 2014–2020. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις εθνικές στρατηγικές τους σε στενή συνεργασία με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων.

Με τη βοήθεια των «σημείων επαφής για τις εθνικές στρατηγικές» που δημιουργήθηκαν με βάση το στρατηγικό πλαίσιο, ο EU OSHA συνέλεξε πληροφορίες και συνέταξε έκθεση σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επί του παρόντος τις εθνικές στρατηγικές 25 κρατών μελών στον τομέα της ΕΑΥ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία. Στην εν λόγω έκθεση θα περιλαμβάνονται σε συνεχή βάση νέες εθνικές στρατηγικές στον τομέα της ΕΑΥ.

Αποποίηση ευθύνης για το περιεχόμενο σε σχέση με το Brexit: Επισημαίνεται ότι οι δημοσιεύσεις και το λοιπό περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που δημιουργήθηκαν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 αφορούν περιόδους κατά τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κράτος μέλος της ΕΕ και, ως εκ τούτου, παραμένουν συναφή.