Έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην Ευρώπη

Η έρευνα του EU-OSHA για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου στην Ευρώπη εξετάζει τους τρόπους έκθεσης των Ευρωπαίων εργαζομένων σε μια σειρά επιλεγμένων παραγόντων που ενέχουν κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Χιλιάδες εργαζόμενοι από έξι χώρες δέχθηκαν και απάντησαν σε ερωτήσεις που εστίαζαν στα καθημερινά τους καθήκοντα και στην εργασία που κάνουν σήμερα.

Με τον καρκίνο να ευθύνεται για το 53 % όλων των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία στην ΕΕ και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στον χώρο εργασίας τόσο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων όσο και για μια παραγωγική και βιώσιμη οικονομία.

Ο EU-OSHA διενεργεί μια έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου στην Ευρώπη με σκοπό τον καλύτερο εντοπισμό των εν λόγω παραγόντων στις περισσότερες καταστάσεις έκθεσης. Η έρευνα εξετάζει επίσης τις συχνότερες καταστάσεις έκθεσης και τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων που εκτέθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο αμίαντος, το βενζόλιο, το χρώμιο, τα καυσαέρια κινητήρων ντίζελ, το νικέλιο, η σκόνη κρυσταλλικού πυριτίου, η υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, η σκόνη ξύλου και άλλοι. Στόχος της έρευνας είναι η καλύτερη στόχευση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και των μέτρων πρόληψης, καθώς και η συνεισφορά στην τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Η έρευνα επιδιώκει επίσης να παράσχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επικαιροποίηση της νομοθεσίας της Ένωσης, κατά περίπτωση, για τη βελτίωση της προστασίας από επικίνδυνες ουσίες και την καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου, ειδικότερα όσον αφορά την κατάρτιση πιθανών μελλοντικών προτάσεων τροποποίησης της οδηγίας για τις καρκινογόνες, τις μεταλλαξιογόνες και τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες.

Επιπλέον, η έρευνα αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στις δράσεις ΕΑΥ του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και να υποστηρίξει έναν από τους βασικούς στόχους του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2021-2027 σχετικά με την πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, ειδικότερα του καρκίνου.

Διαβάστε την επισκόπηση του έργου σχετικά με την έρευνα

Στάδια της έρευνας

2017

Ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη διενέργεια έρευνας για την αξιολόγηση της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνους παράγοντες. Η εν λόγω έρευνα βασίζεται σε μια επιτυχημένη αυστραλιανή έρευνα η οποία χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο εργαλείο προκειμένου να εκτιμήσει την επαγγελματική έκθεση (Occupational Integrated Database exposure Assessment System, OccIDEAS).

2020

Ξεκίνησαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για να προσδιοριστούν οι χώρες στις οποίες θα διεξαχθεί αρχικά η έρευνα και να αρχίσουν οι διαδικασίες για την κατάρτιση της μεθοδολογίας και την προσαρμογή του αυστραλιανού μοντέλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας την ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε στην αυστραλιανή έρευνα (OccIDEAS).

2021 και 2022

Η έρευνα αναπτύχθηκε, προσαρμόστηκε και μεταφράστηκε. Την άνοιξη του 2022 διενεργήθηκε πιλοτική δοκιμή. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023 η έρευνα διενεργείται επί του πεδίου σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ: τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία. Ειδικά εκπαιδευμένοι υπεύθυνοι συνεντεύξεων θα καλούν τους εργαζομένους στο κινητό τους τηλέφωνο προκειμένου να συμπληρώσουν σχεδόν 25 000 ερωτηματολόγια.

2023 και 2024

Η δημοσίευση των πρώτων πορισμάτων προγραμματίζεται για τα τέλη του 2023. Ο EU-OSHA θα δημοσιεύσει επίσης έκθεση που θα περιγράφει την καινοτόμο μεθοδολογία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ολοκληρωθούν μέσω δευτερογενών αναλύσεων που περιλαμβάνουν διεξοδικές μελέτες για ειδικά θέματα. Κατόπιν αξιολόγησης, θα ληφθούν αποφάσεις ώστε η έρευνα να επεκταθεί σε περισσότερες χώρες και για επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου.