Απεικόνιση δεδομένων

Τα εργαλεία απεικόνισης δεδομένων παρουσιάζουν πληροφορίες και αριθμητικά στοιχεία σχετικά με ποικίλα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε όλη την Ευρώπη. Τα δεδομένα αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων, τις συνθήκες εργασίας, δημογραφικά στοιχεία, τις επιπτώσεις στην υγεία, τις σχετικές πολιτικές και στρατηγικές.

Τα φιλικά προς τον χρήστη εργαλεία παρουσιάζουν βασικά πορίσματα και στοιχεία, τα οποία μπορούν να φιλτραριστούν ανά χώρα, τομέα καθώς και με βάση άλλες μεταβλητές.