Ανάθεση συμβάσεων

Image
Procurement. Workers in an office

Για την ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών του αναγκών ο EU-OSHA προμηθεύεται συνεχώς αγαθά και υπηρεσίες. Η διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί τον δομημένο τρόπο διαβούλευσης με την αγορά για την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών.

Ο σκοπός της προκήρυξης διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων είναι διττός:

  • Η διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού
  • Η διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών στη βέλτιστη τιμή

Οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, δηλαδή η οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, επιβάλλουν στον EU-OSHA να εγγυάται την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και επί ίσοις όροις στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και σύναψης συμβάσεων.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας από τον EU-OSHA των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποβαλλόντων προσφορά στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

    Open calls

    Δεν υπάρχουν εν εξελίξει προσκλήσεις υποβολής προσφορών στην παρούσα ενότητα.

    Ongoing calls

    Archived calls