Ανάθεση συμβάσεων

Procurement. Workers in an office

Για την ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών του αναγκών ο EU-OSHA προμηθεύεται συνεχώς αγαθά και υπηρεσίες. Η διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί τον δομημένο τρόπο διαβούλευσης με την αγορά για την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών.

Ο σκοπός της προκήρυξης διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων είναι διττός:

  • Η διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού
  • Η διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών στη βέλτιστη τιμή

Οι ισχύοντες κανονισμοί, ειδικότερα η οδηγία 2014/24/ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 966/2012 (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και ο κανονισμός αριθ. 1268/2012 (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιβάλλουν στον EU-OSHA να εγγυάται την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και επί ίσοις όροις στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και σύναψης συμβάσεων.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από τον EU-OSHA των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποβαλλόντων προσφορά στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων:
Δήλωση προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων

 

    Ανοιχτοί διαγωνισμοί

    Δεν υπάρχουν εν εξελίξει προσκλήσεις υποβολής προσφορών στην παρούσα ενότητα.

    Εν εξελίξει προσκλήσεις υποβολής προσφορών

    Αρχείο προσκλήσεων υποβολής προσφορών