Ανάθεση συμβάσεων

Image
Procurement. Workers in an office

Για την ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών του αναγκών ο EU-OSHA προμηθεύεται συνεχώς αγαθά και υπηρεσίες. Η διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί τον δομημένο τρόπο διαβούλευσης με την αγορά για την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών.

Ο σκοπός της προκήρυξης διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων είναι διττός:

  • Η διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού
  • Η διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών στη βέλτιστη τιμή

Οι ισχύοντες κανονισμοί, ειδικότερα η οδηγία 2014/24/ΕΕ, ο κανονισμός αριθ. 966/2012 (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και ο κανονισμός αριθ. 1268/2012 (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2015/1929 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιβάλλουν στον EU-OSHA να εγγυάται την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και επί ίσοις όροις στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και σύναψης συμβάσεων.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας από τον EU-OSHA των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποβαλλόντων προσφορά στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ:
Δήλωση προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων