Ανάθεση συμβάσεων

Image
Procurement. Workers in an office

Για την ικανοποίηση των οργανωτικών και λειτουργικών του αναγκών ο EU-OSHA προμηθεύεται συνεχώς αγαθά και υπηρεσίες. Η διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί τον δομημένο τρόπο διαβούλευσης με την αγορά για την προμήθεια των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών.

Ο σκοπός της προκήρυξης διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων είναι διττός:

  • Η διασφάλιση της διαφάνειας των δραστηριοτήτων του Οργανισμού
  • Η διασφάλιση της επιθυμητής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών στη βέλτιστη τιμή

Οι ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, δηλαδή η οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, επιβάλλουν στον EU-OSHA να εγγυάται την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και επί ίσοις όροις στις διαδικασίες υποβολής προσφορών και σύναψης συμβάσεων.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας από τον EU-OSHA των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποβαλλόντων προσφορά στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.