Ευρωπαϊκά πρότυπα

«Εναρμονισμένα πρότυπα» είναι τα πρότυπα που εγκρίνουν οι διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης –Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI)– κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αποκαλούμενη «νέα προσέγγιση» αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο τεχνικής εναρμόνισης κατανέμοντας τις αρμοδιότητες μεταξύ των ευρωπαίων νομοθετών και των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.

Η «νέα προσέγγιση» βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές:

  • Οι ευρωπαϊκές οδηγίες καθορίζουν τις «βασικές απαιτήσεις» για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας, της ασφάλειας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Δυνάμει της νέας προσέγγισης οι οδηγίες αυτές έχουν ως βάση το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 95 ΣΕΚ) το οποίο επιτρέπει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών.
  • Επιφορτισμένοι με το καθήκον της θέσπισης των αντίστοιχων εναρμονισμένων προτύπων που πληρούν τις βασικές απαιτήσεις προϊόντων βάσει των οδηγιών είναι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (CEN, CENELEC και ETSI).
  • Τα προϊόντα που συμμορφώνονται προς εναρμονισμένα πρότυπα θεωρείται ότι πληρούν τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις (τεκμήριο συμμόρφωσης, σήμανση «CE») και τα κράτη μέλη οφείλουν να δέχονται την ελεύθερη κυκλοφορία τους.
  • Η χρησιμοποίηση των εν λόγω προτύπων εξακολουθεί να είναι προαιρετική. Υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων προτύπων. Σε αυτή την περίπτωση όμως οι κατασκευαστές οφείλουν να αποδεικνύουν ότι τα προϊόντα τους πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις οδηγίες που έχουν εγκριθεί δυνάμει της νέας προσέγγισης διατίθενται στην ενότητα περί οδηγιών ή στις ακόλουθες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 

Σύνδεσμοι προς τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης 

Εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης

Μέλη της CEN
Χώρα Φορέας/μέλος της CEN
Αυστρία Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Βέλγιο Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Βουλγαρία Българският институт за стандартизация (BDS)
Κύπρος Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Τσεχική Δημοκρατία Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Δανία Dansk Standard (DS)
Εσθονία Eesti Standardikeskus (EVS)
Φινλανδία Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS) (SFS)
Γαλλία Association Française de Normalisation (AFNOR)
Γερμανία Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Ελλάδα Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ουγγαρία Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Ισλανδία Islenskir Stadlar (IST)
Ιρλανδία National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Ιταλία Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Λετονία Latvijas Standarts (LVS)
Λιθουανία Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Λουξεμβούργο Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Μάλτα Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Κάτω Χώρες Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Νορβηγία Norsk Standard (SN)
Πολωνία Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Πορτογαλία Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Ρουμανία Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Σλοβακία Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Σλοβενία Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Ισπανία Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Σουηδία Swedish Standards Institute (SIS)
Ελβετία Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Μέλη της CENELEC  

Χώρα Φορέας/μέλος της CEN
Αυστρία Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Βέλγιο Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Βουλγαρία Българският институт за стандартизация (BDS)
Κύπρος Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
Τσεχική Δημοκρατία Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Δανία Dansk Standard (DS)
Εσθονία Eesti Standardikeskus (EVS)
Φινλανδία Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Γαλλία Union Technique de l'Electricité
Γερμανία Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Ελλάδα Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ουγγαρία Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Ισλανδία Staðlaráð Íslands
Ιρλανδία Electro-Technical Council of Ireland Limited
Ιταλία Comitato Elettrotecnico Italiano
Λετονία Latvijas Standarts (LVS)
Λιθουανία Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Λουξεμβούργο Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Μάλτα Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Κάτω Χώρες Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Νορβηγία Norsk Elektroteknisk Komite
Πολωνία Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Πορτογαλία Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Ρουμανία Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Σλοβακία Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Σλοβενία Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Ισπανία Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Σουηδία SEK Svensk Elstandard
Ελβετία Electrosuisse