Κώδικας καλής διοικητικής συμπεριφοράς

Στις 20 Μαρτίου 2012, το διοικητικό συμβούλιο του EU-OSHA ενέκρινε τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, στον οποίο ορίζονται οι αρχές τις οποίες πρέπει να τηρούν όλα τα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού στις σχέσεις τους με τους πολίτες.

Ως χρηστή διοίκηση νοείται η άσκηση των αρμοδιοτήτων του δημόσιου οργανισμού με τρόπο που ανταποκρίνεται στις εύλογες προσδοκίες των πολιτών. Περιλαμβάνει τον σεβασμό των νόμων και των διαδικασιών, ιδίως αυτών που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Τι είναι ο κώδικας καλής διοικητικής συμπεριφοράς;

Ο  κώδικας καλής διοικητικής συμπεριφοράς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θέτει τις βασικές αρχές της χρηστής διοίκησης. Ο κώδικας ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να τηρεί στις σχέσεις του με τους πολίτες.

Με τη βοήθεια του κώδικα, οι πολίτες γνωρίζουν πώς ακριβώς λειτουργεί ο Οργανισμός και ποια δικαιώματα έχουν στις σχέσεις του μαζί του.

Οι απώτεροι σκοποί τους οποίους υπηρετεί ο κώδικας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της διοίκησης, η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ διοίκησης και πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα καλής διοικητικής συμπεριφοράς, βλ. τον  δικτυακό τόπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.