Σταδιοδρομία

Το προσωπικό του EU-OSHA εργάζεται σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον το οποίο παρέχει προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην πολιτιστικά ανθηρή πόλη του Μπιλμπάο.

Ο EU-OSHA είναι ένας πολυσυλλεκτικός Οργανισμός. Όλοι οι υπάλληλοί του –από τους υπευθύνους έργου έως τους υπευθύνους επικοινωνίας και τους διοικητικούς υπαλλήλους– διαθέτουν την κατάρτιση, τον ζήλο και τον ενθουσιασμό που χρειάζεται για να καταστήσουν τους χώρους εργασίας στην Ευρώπη ασφαλέστερους, υγιέστερους και παραγωγικότερους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

 

Ποιους απασχολούμε

Ο EU-OSHA παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης στους πολίτες των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας (μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ).

Ο EU-OSHA ασκεί πολιτική ίσων ευκαιριών. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, φυλετικής, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή δόγματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, καταγωγής, αναπηρίας, εθνικότητας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Διαβάστε την πολιτική απορρήτου του EU-OSHA.

Κατάλογοι επιλαχόντων

Στους καταλόγους επιλαχόντων εγγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι, μετά τη συνέντευξη που προβλέπεται στο πλαίσιο της διαδικασίας προσλήψεων, συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία για τις προκηρυχθείσες θέσεις εργασίας. Στους υποψηφίους που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους επιλαχόντων προτείνονται τυχόν κενές θέσεις εργασίας σε μεταγενέστερο χρόνο χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή τους σε περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Για ορισμένες θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, ο EU-OSHA συμβουλεύεται ενίοτε τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας

Vacancies - Evaluation underway

Κενές θέσεις εργασίας που στελεχώθηκαν

Οικειοθελείς αιτήσεις εργασίας

Ο Οργανισμός δεν δύναται να εξετάσει με τη δέουσα προσοχή όλες τις αυθόρμητες αιτήσεις εργασίας που λαμβάνει λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Ο Οργανισμός συνιστά στους ενδιαφερόμενους να αποστέλλουν αιτήσεις εργασίας κατόπιν δημοσίευσης συγκεκριμένων θέσεων εργασίας ή προκήρυξης διαδικασίας πρόσληψης.

Ο Οργανισμός ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι δεν θα παραλαμβάνει ούτε θα απαντά σε αυθόρμητες αιτήσεις εργασίας ή σε αυθόρμητες αιτήσεις για πρακτική άσκηση.

Enquiries

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment at osha.europa.eu

Για πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνουν τις επιστολές τους στην ταχυδρομική διεύθυνση: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain