Αναδυόμενοι κίνδυνοι

Η εργασία και οι χώροι εργασίας μεταβάλλονται διαρκώς λόγω της χρήσης νέων τεχνολογιών, ουσιών και διαδικασιών εργασίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αλλαγές στη δομή του εργατικού δυναμικού και στην αγορά εργασίας, καθώς και νέες μορφές απασχόλησης και οργάνωσης της εργασίας. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να συνεπάγονται νέους κινδύνους και προκλήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας στο μέλλον, οι νέες αυτές προκλήσεις πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης και να αντιμετωπιστούν.

Ένας από τους βασικούς στόχους του EU-OSHA είναι ο εντοπισμός και η παροχή αξιόπιστων δεδομένων υψηλής ποιότητας σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των αρμόδιων χάραξης πολιτικής και των ερευνητών ώστε να μπορούν να λαμβάνουν εγκαίρως αποτελεσματικά μέτρα.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Κινδύνων του EU-OSHA συγκεντρώνει και εξετάζει δεδομένα, βασιζόμενο σε έρευνες και διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, στις τάσεις και τους υποκείμενους παράγοντες που επηρεάζουν τους χώρους εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Το Παρατηρητήριο παράγει έγγραφα συζήτησης, εκθέσεις, περιλήψεις και οπτικοποιημένα δεδομένα για φορείς χάραξης πολιτικής, κοινωνικούς εταίρους, ερευνητές και άλλους διαμεσολαβητές της εργασίας σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο, με σκοπό να τους παράσχει τις πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζονται για την αποτελεσματική διευθέτηση των διαπιστωθέντων νέων και αναδυόμενων προκλήσεων.

Ο απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές κάθε είδους -τεχνολογικές, κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές- μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην Ευρώπη, καθώς και η ενθάρρυνση της έγκαιρης πρόληψης μελλοντικών προκλήσεων ΕΑΥ για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας του μέλλοντος.

Προσδιορισμός αναδυόμενων κινδύνων

Πρόβλεψη

Ο EU-OSHA υλοποιεί μια σειρά έργων πρόβλεψης με στόχο την αξιολόγηση των δυνητικών επιδράσεων των νέων τεχνολογιών, των νέων τρόπων εργασίας και των κοινωνικών αλλαγών στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Στόχος των έργων δεν είναι μόνο ο προσδιορισμός των νέων κινδύνων αμέσως μόλις εμφανιστούν, αλλά και η πρόβλεψη των αλλαγών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας.

Τα έργα πρόβλεψης του EU-OSHA βασίζονται σε ποικίλες μεθόδους, μεταξύ των οποίων βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και ανάπτυξη σεναρίων. Ο EU-OSHA διοργανώνει εργαστήρια για τη συγκέντρωση γνώσεων, την προώθηση των αποτελεσμάτων και την ενθάρρυνση της συζήτησης.

Το εν λόγω πρόγραμμα εργασίας αποσκοπεί στην ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και στην παροχή βοήθειας για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων στους τομείς δράσης του και στην έρευνα. Οι μελέτες πρόβλεψης μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πολιτική όπως, για παράδειγμα, να συνδράμουν τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής στην ανεύρεση καινοτόμων λύσεων, καθώς και να ενθαρρύνουν τη μακροχρόνια στρατηγική προσέγγιση του Οργανισμού.

Μεταξύ των θεμάτων που καλύπτονται ήδη στις μελέτες ανασκόπησης συγκαταλέγονται οι πράσινες θέσεις εργασίας, η ΤΠΕ/ ψηφιοποίησηκυκλική οικονομία και η κλιματική αλλαγή.

Επιπλέον, σε μια σειρά από τομεακά έγγραφα για το μέλλον της γεωργίας και της δασοκομίας εξετάζεται το θέμα των νέων και διαφαινόμενων ευκαιριών και κινδύνων. 

Έγγραφα συζήτησης εμπειρογνωμόνων

Ο EU-OSHA δημοσιεύει άρθρα εμπειρογνωμόνων με σκοπό την ενθάρρυνση των συζητήσεων μεταξύ εμπειρογνωμόνων ΕΑΥ και φορέων χάραξης πολιτικής σε όλη την ΕΕ σχετικά με το μέλλον της εργασίας και τα αναδυόμενα ζητήματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Τα πορίσματα αυτών των άρθρων συχνά προτείνουν περαιτέρω έρευνα ή ανάληψη δράσεων.

Μεταξύ των θεμάτων που καλύπτονται ήδη από αυτά τα άρθρα συγκαταλέγονται ο πληθοπορισμός, η ρομποτική και τα φάρμακα ενίσχυσης των επιδόσεων, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η τεχνολογία παρακολούθησης και ο τομέας του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου.

Περιηγηθείτε σε όλα τα έγγραφα συζήτησης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αναδυόμενους κινδύνους